ThommessenFlow Finn folk
Fagstoff

Hurdalsplattformen – den nye regjeringen tar sikte på å ytterligere styrke arbeidstakeres rettigheter

STORTINGET

Den 13. oktober 2021 la den nye regjeringen bestående av Arbeiderpartiet og Senterpartiet frem Hurdalsplattformen som legger føringer for hvordan regjeringen vil styre landet i den kommende fireårsperioden. Hurdalsplattformen slår et slag for arbeidstakerne og det er fremhevet at den nye regjeringen vil føre en politikk som stimulerer til økt organisasjonsgrad blant både arbeidstakere og arbeidsgivere, og at regjeringen vil jobbe i nært samarbeid med partene for å sikre et seriøst og organisert arbeidsliv. Regjeringen skriver at de vil gjennomføre en storrengjøring i arbeidslivet for å sikre faste, hele, stillinger med norske lønns- og arbeidsvilkår.

Under følger en liste over de endringene vi vurderer som mest sentrale for private og offentlige virksomheter:

 • Regjeringen vil fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser (arbeidsmiljøloven § 14-9 f).
 • Regjeringen vil stramme inn på muligheten til å omgå arbeidsgiveransvaret og sikre at den som i realiteten bestemmer hvordan arbeidet skal utføres, har rettigheter og plikter som arbeidsgiver, blant annet ved å endre arbeidsmiljøloven.
 • Det er fremhevet at regjeringen skal sette i gang et lovarbeid for å begrense bemanningsbransjens omfang og rolle. Arbeidet skal også klargjøre regelverket for utsendte arbeidstakere.
 • Regjeringen vil gjeninnføre kollektiv søksmålsrett for å forhindre ulovlig innleie og arbeidslivskriminalitet.
 • Regjeringen vil sikre at lønns- og arbeidsvilkår styrkes ved anbudsprosesser, oppsplitting av selskaper og andre endringer i selskapsstruktur.
 • Det er fokusert på at man skal gjennomføre et heltidsløft og jobbe aktivt for å gjennomføre lokale tiltak for å redusere deltidsarbeid. Som en del av dette arbeidet vil regjeringen styrke fortrinnsretten til økt stilling og styrke retten til heltid i lovverket ved at arbeidsgiver må kunne dokumentere at det er behov for en deltidsstilling.
 • Regjeringen vil øke bruken av ordninger som gjør det lettere å kombinere trygd og arbeid.
 • Regjeringen vil utarbeide en Norgesmodell med nasjonale seriøsitetskrav for alle offentlige anskaffelser. Som en del av dette arbeidet ønsker regjeringen å styrke Arbeidstilsynet og samarbeidet mellom de viktigste etatene på området slik at kapasiteten til å utføre stedlige tilsyn øker betydelig. Regjeringen vil også øke Arbeidstilsynets bruk av overtredelsesgebyr og styrke politiets arbeid mot arbeidslivskriminalitet.
 • Regjeringen vil utvide solidaransvaret ved anskaffelser til også å gjelde byggherre.
 • Det fremgår at regjeringen ønsker å gjeninnføre feriepengetillegg for permitterte og arbeidsledige.
 • Regjeringen vil endre lov om obligatorisk tjenestepensjon slik at det gis pensjon fra første krone så snart som praktisk mulig.

For å lese Hurdalsplatformens kapittel om Arbeid og Sosial klikk her.

Det er ikke satt noen tidslinje for når vi kan forvente at det skjer lovendringer på ovennevnte områder. Den nye regjeringen har imidlertid varslet at endringene i retten til midlertidige ansettelser og adgangen til å ha deltidsstillinger vil være høyt prioritert. Etter vår erfaring brukes ikke den generelle retten til å ansette midlertidig i arbeidsmiljøloven§ 14-9 (f) i veldig stor utstrekning og vi tror ikke at dette vil påvirke arbeidsgivere i stor grad. Det kan imidlertid se ut til at det vil bli betydelige innsnevringer i retten til å leie inn personell fra bemanningsforetak, noe som vil kunne påvirke enkelte private virksomheter i stor grad. Vi vil følge utviklingen på området og diskuterer gjerne hvor det ovenstående kan påvirke din virksomhet.


Kontaktpersoner