ThommessenFlow Finn folk
Fagstoff

Høyesterett om adgangen til trekk i lønn

Korridor

I hvilken utstrekning har arbeidsgiver adgang til å foreta lønnstrekk etter forhåndsavtale?

Høyesterett avsa 17. desember 2021 en avgjørelse der spørsmålet var om arbeidsgiver hadde adgang til å foreta trekk i lønn i medhold av en forhåndsavtale om lønnstrekk inntatt i arbeidstakerens arbeidsavtale (HR-2021-2532-A). Problemstillingen har ikke tidligere vært behandlet for Høyesterett.

Saken gjaldt en arbeidstaker som over en periode på seks måneder hadde fått utbetalt for mye diettgodtgjørelse. Bakgrunnen for feilutbetalingen var at tariffavtalen som regulerte diettgodtgjørelse ble endret i juni 2018, som igjen medførte at arbeidsgiver måtte legge om sine interne datasystemer. I påvente av omleggingen fortsatte arbeidsgiver å utbetale diettgodtgjørelse etter de gamle reglene. I januar 2019 mottok arbeidstakeren en e-post om at han var en av dem som hadde fått utbetalt for mye i diettgodtgjørelse og at arbeidsgiver ville foreta trekk i lønn. Arbeidstaker motsatte seg at arbeidsgiver hadde adgang til å gjennomføre lønnstrekk.

Arbeidstakerens arbeidsavtale inneholdt en standardklausul om at arbeidsgiver kunne foreta korreksjon i senere lønnsutbetalinger ved feil avlønning. Spørsmålet for Høyesterett var om den forhåndsavtalte trekkadgangen var tilstrekkelig til å gjennomføre lønnstrekket i medhold av arbeidsmiljøloven § 14-15 bokstav c, som fastslår at trekk i lønn ikke er tillatt, med mindre lønnstrekket "på forhånd er fastsatt ved skriftlig avtale". Høyesterett konkluderte med at arbeidsmiljølovens regler om lønnstrekk måtte tolkes snevert, slik at en forhåndsavtalt trekkadgang som hovedregel ikke vil være tilstrekkelig. Retten la vesentlig vekt på lovformålet om at arbeidstaker skal motta lønnen mest mulig ubeskåret og at lønnen skal være forutsigbar for arbeidstaker. Tolkningen ble underbygget av både eldre og nyere praksis fra Sivilombudet og et brev fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Arbeidsgiver vil likevel ha adgang til å inngå forhåndsavtale om lønnstrekk for kostnader/utlegg som er kjente på avtaletidspunktet, som f.eks. avtalte husleie- eller kantinekostnader som arbeidstakeren løpende pådrar seg. I slike tilfeller er arbeidstakers behov for forutsigbarhet ivaretatt.

Dommen innebærer at Høyesterett begrenser arbeidsgivers praktiske adgang til trekk i lønn. En generell adgang til lønnstrekk i medhold av standardklausuler i en (arbeids-)avtale som er inngått i forkant av feilutbetalingen vil være i strid med arbeidsmiljølovens strenge vilkår. For mange virksomheter vil dommen medføre at man må endre virksomhetens håndtering av og praksis for gjennomføring av lønnstrekk.

Dersom arbeidsgiver ønsker å korrigere en feilutbetaling, må det i praksis foretas en vurdering i to ledd. For det første må det vurderes om det foreligger et rettslig grunnlag for et tilbakebetalingskrav. Vurderingen av om arbeidsgiver har et rettslig grunnlag for et tilbakebetalingskrav vil i de fleste tilfeller måtte avgjøres etter den ulovfestede læren om oppgjørskorreksjon – også kalt condictio indebiti. For det andre, forutsatt at arbeidsgiver har et tilbakebetalingskrav mot arbeidstaker, må det vurderes hvordan kravet lovlig kan inndrives. Dersom arbeidsgiver ønsker å inndrive en feilutbetaling ved lønnstrekk, vil arbeidsgiver i praksis måtte inngå en avtale om lønnstrekk med arbeidstakeren relatert til den konkrete feilutbetalingen. For det tilfellet at arbeidstaker motsetter seg lønnstrekket, vil arbeidsgiver måtte gå veien om domstolene for å sikre tvangsgrunnlag for ordinær inndrivelse av kravet.

Det er i denne forbindelse også verdt å merke seg at forsettlig eller uaktsom overtredelse av lønnstrekkreglene kan medføre straff for innehaver av virksomhet, arbeidsgiver eller den som leder virksomheten, jf arbeidsmiljøloven kapittel 19. Straffen er bot eller fengsel inntil ett år eller begge deler. Ved særlig skjerpende omstendigheter kan straffen bli fengsel inntil fem år. Med virkning fra 1. januar 2022 er også lønnstyveri gjort straffbart etter straffeloven. Den ansatte i en virksomhet som utilbørlig gjennomfører ulovlig lønnstrekk med forsett om en uberettiget vinning for seg selv eller andre risikerer i dag bot eller fengsel inntil to år. Grove tilfeller av lønnstyveri straffes med bot eller fengsel inntil seks år. Straffelovens regler omfatter for øvrig mer enn bare ulovlig lønnstrekk.

Ta gjerne kontakt med oss dersom din virksomhet ønsker bistand med avtaleregulering og/eller håndtering av feilutbetalinger, slik at det sikres at eventuelle lønnstrekk gjennomføres i tråd med lovverket.

Dommen kan i sin helhet leses her.

Kontaktpersoner