ThommessenFlow Finn folk
Fagstoff

Fem nyheter om immaterial- og markedsføringsrett i 2020 – og hva det betyr for deg i 2021

Vektskåler

Hva skjedde innenfor immaterial- og markedsføringsretten i året som gikk, og hvilke konsekvenser vil begivenhetene ha for deg i 2021? Vi gir deg en oppsummering.

Ny lov om forretningshemmeligheter trådte i kraft 1. januar 2021

Bakgrunn: Den nye forretningshemmelighetsloven gjennomfører EU-direktiv (2016/943) i norsk rett og erstatter reglene om vern av forretningshemmeligheter i markedsføringsloven og straffeloven. Loven gjelder opplysninger som har en kommersiell verdi for innehaveren fordi de er hemmelige. Det kan eksempelvis dreie seg om tekniske opplysninger, slik som hemmelige oppskrifter og arbeidsmetodikk, men også andre kommersielle opplysninger som f.eks. kundedata, markedsføringsstrategi og lignende.

Den nye forretningshemmelighetsloven har praktisk betydning for alle virksomheter, men særlig for virksomheter som i stor grad er basert på innovasjon og know-how.

For at opplysninger skal anses som en "forretningshemmelighet" og dermed være beskyttet etter forretningshemmelighetsloven må tre vilkår være oppfylt: 1) opplysningene må være hemmelige, og 2) opplysningene må ha kommersiell verdi fordi de er hemmelige og 3) innehaveren av opplysningene må ha truffet rimelige tiltak for at opplysningene skal forbli hemmelige.

Konsekvenser: Det siste vilkåret er innskjerpet sammenlignet med tidligere rett. Det betyr at virksomheten må vurdere om de har tilstrekkelige beskyttelsestiltak på plass for opplysninger som har kommersiell, og sørge for å iverksette ytterligere tiltak hvis det ikke er tilfelle. Aktuelle beskyttelsestiltak vil f.eks. være konfidensialitetsklausuler i avtaler med ansatte og eksterne samarbeidspartnere, og interne tilgangsbegrensninger og sikringstiltak som hindrer at uvedkommende får tilgang til konkurransesensitive opplysninger.

Det blir enklere for rettighetshavere å hindre import av piratkopier

Bakgrunn: Det er vedtatt endringer i varemerke- og tolloven for å gjennomføre det nye varemerkedirektivet (2015/2436) og for at de norske reglene skal være i samsvar med EUs tollforordning (608/2013). Reglene er ikke trådt i kraft, men det antas at reglene vil settes i kraft 1. juli i år.

Reglene innebærer blant annet at rettighetshavere kan søke tollmyndighetene om bistand til å holde tilbake varer som krenker immaterialrettigheter eller som er i strid med nærmere angitte bestemmelser i markedsføringsloven. Ordningen er ment å skulle erstatte dagens ordning med midlertidig forføyning hos domstolene, og dette vil medføre forenklinger og senke kostnadene for rettighetshaverne.

Konsekvenser: Etter at de nye reglene trer i kraft vil rettighetshaverne på en enklere og mer effektiv måte kunne bekjempe import av piratvarer ved å sende en bistandsanmodning til tollmyndighetene.

Forbrukertilsynet fokuserer på bærekraft og aksjonerer mot grønnvasking

Bakgrunn: I 2020 publiserte Forbrukertilsynet en veileder om bruk av bærekraftspåstander, etter å ha gjennomført flere tilsynsaksjoner mot såkalt grønnvasking. Samtidig har det Europeiske nettverket bestående av nasjonale forbrukermyndigheter, The Consumer Protection Cooperation Network (CPC), gjennomført en koordinert aksjon og undersøkt miljøpåstander i markedsføring på en rekke områder.

Undersøkelser fra Forbrukertilsynet og CPC viser at mange bedrifter bruker vage og generelle uttrykk som "miljøvennlig" og "bærekraftig", eller på annen måte gir inntrykk av at produkter og tjenester har en positiv effekt på klimaet/miljøet. Mer enn halvparten av påstandene manglet også tilstrekkelig informasjon for å kunne vurdere den påståtte miljøfordelen.

Konsekvenser: Virksomheter som bruker miljøpåstander i sin markedsføring må sørge for at påstandene er dokumenterbare og ikke villedende.

Kjøp av søkeord som inneholder konkurrenters varemerker

Bakgrunn: I løpet av 2020 har det kommet flere avgjørelser knyttet til spørsmålet om kjøp av søkeord som inneholder konkurrenters varemerker på Google Ads eller søketjenesten Bing.

  • Næringslivets Konkurranseutvalg (NKU) har behandlet en rekke saker om kjøp av søkeord som inneholder konkurrenters varemerke. NKU har i all hovedsak kommet til at slik praksis strider mot kravet til god forretningsskikk etter markedsføringsloven § 25.
  • I første runde i Bank Norwegian-saken (TAHER-2018-33482) kom Asker og Bærum tingrett derimot til at det ikke var i strid med god forretningsskikk etter markedsføringsloven § 25 å kjøpe søkeord som inneholdt konkurrentens varemerke. Dommen er imidlertid anket og skal behandles av Borgarting Lagmannsrett 9.-12. mars 2021.
  • Til tross for dommen i Bank Norwegian-saken konkluderte NKU i den etterfølgende Kystgjerde-saken (NKU-2019-01) med at kjøp av søkeord som inneholder konkurrenters varemerke var i strid med markedsføringsloven § 25. Denne saken ble brakt inn for Oslo tingrett (19-192181TVI-OTIR/06), som kom til at Kystgjerdes kjøp av søkeordene "norgesgjerde" og "vindex" krenket Norgesgjerdes og Vindex’ varemerkerettigheter. Kystgjerdet ble dømt til å betale kr 2 500 000 i erstatning til Norgesgjerde og kr 1 717 680 til Vindex. Vi er opplyst at dommen er anket.

Konsekvenser: Virksomheter bør inntil videre være varsomme med kjøp av søkeord som inneholder konkurrenters varemerke.

Forbrukertilsynet er gitt mer effektive virkemidler for å stanse brudd på markedsføringsloven

Bakgrunn: Fra og med 1. juli 2020 trådte det i kraft en rekke endringer i markedsføringsloven kapittel 7 hvor Forbrukertilsynets myndighet som tilsynsorgan utvides og tilsynet gis mer effektive virkemidler ved brudd på markedsføringsloven og andre forbrukervernregler.

Ett eksempel på dette er Sports Nutrition-saken. Den 25. juni 2020 fattet Forbrukertilsynet vedtak mot Sports Nutrition AS med forbud mot markedsføring i sosiale medier, ved bruk av influencere, uten at det tydelig fremgår at innleggene er markedsføring. I desember konkluderte Forbrukertilsynet med at Sports Nutrition har brutt forbudsvedtaket og selskapet må betale 80 000 kroner i tvangsmulkt.

Konsekvenser: Virksomheter må være oppmerksom på at Forbrukertilsynet har fått mer effektive virkemidler og viser stor vilje til å slå ned på markedsføring som tilsynet anser å være lovstridig.

Kontaktpersoner