ThommessenFlow Finn folk
Fagstoff

Individuell ettervirkning av tariffavtaler

Dhdt3kxufh

Ny dom fra Høyesterett kommer med flere viktige avklaringer.

Den 2. juni avsa Høyesterett dom i Grefsenhjemmet-saken. Dommen gir viktige avklaringer for spørsmålet om arbeidstakeres individuelle rettigheter som følger av tariffavtale også skal gjelde etter at tariffavtalen opphører. Spørsmålet om såkalt individuell ettervirkning har lenge vært omstridt, og det er et spørsmål som vil ha stor praktisk betydning både for den enkelte arbeidstaker og for tariffbundne arbeidsgivere.

I dommen kom Høyesterett med flere viktige avklaringer:

  • Tariffavtalens normative bestemmelser, det vil si bestemmelser om individuelle lønns- og arbeidsvilkår, blir automatisk del av den enkelte arbeidstakers individuelle arbeidsavtale. Det betyr for eksempel at et lønnstillegg som følger av tariffavtalen, gjøres til del av den individuelle arbeidsavtalen på lik linje med lønnsvilkårene arbeidsgiver og arbeidstaker selv har blitt enige om.
  • Når tariffavtalens normative bestemmelser først har blitt del av den enkelte arbeidstakers individuelle arbeidsavtale, faller de ikke uten videre bort selv om tariffavtalen opphører. Det er dette som kalles individuell ettervirkning. I vårt eksempel betyr det at arbeidsgiver fortsatt vil være forpliktet til å betale det tariffavtalte lønnstillegget, selv om tariffavtalen som sådan ikke gjelder lengre.
  • Regelen om individuell ettervirkning gjelder ikke uten unntak. Hvis det følger av tariffavtalen selv at avtalens lønns- og arbeidsvilkår ikke skal ha individuell ettervirkning, vil slike vilkår falle bort fra de individuelle arbeidsforholdene når tariffavtalen opphører. I tillegg følger det av ufravikelighetsprinsippet i arbeidstvistloven § 6 at hvis det inngås en ny tariffavtale etter at den tidligere tariffavtalen har opphørt, vil lønns- og arbeidsvilkår fra den tidligere tariffavtalen som har individuell ettervirkning måtte vike dersom de strider mot bestemmelsene i den nye tariffavtalen. Slike rettigheter kan etter omstendighetene også endres på annet rettsgrunnlag, f.eks. gjennom reglene om (endrings)oppsigelse.

Les dommen i sin helhet her

Kontaktpersoner