ThommessenFlow Finn folk

Jørgen Keiserud Managing Associate Advokat

Jørgen arbeider primært med finansregulatoriske spørsmål og bistår banker og andre finansforetak med spørsmål knyttet til norsk finanslovgivning, først og fremst finansforetaksloven. Med sin tiårige bakgrunn fra Banklovkommisjonens sekretariat har Jørgen særlig opparbeidet seg høy kompetanse innen finansforetakslovens regler knyttet til kapital- og solvenskrav for banker og forsikringsforetak (CRD IV/CRR og Solvens II), krisehåndtering av banker og større verdipapirforetak (BRRD) og innskuddsgarantiordningen for banker (DGSD). Dette har gitt Jørgen et godt grunnlag for å yte bistand ved konsesjons- og tilsynsrelaterte spørsmål både under normal drift og ved utvidelse eller endring av forretningsområder, samt i Due Diligence-prosesser med fokus på finansregulatoriske forhold.

Jørgen har en LLM fra Columbia Law School med særlig fokus på regulering av finansforetak, og har i den forbindelse opparbeidet seg god forståelse og innsikt innen særskilte finansregulatoriske forhold i USA, men også finansregulatoriske spørsmål som kan oppstå på tvers av landegrensene.

I tillegg har Jørgen vært med på å utarbeide forslaget til regler for krisehåndtering av forsikrings- og pensjonsforetak, og har opparbeidet seg god innsikt i de spørsmål som melder seg i denne sammenheng. Med sin bakgrunn i Banklovkommisjonen har Jørgen også god kunnskap om de ulike pensjonsordninger innenfor privat sektor.

Med sin bakgrunn som manager for ulike norske artister (og musiker og plateselskapseier selv) og gjennomføring av fag innenfor kontraktsrett og copyright law som ledd i hans LLM fra Columbia Law School, har Jørgen også god forståelse og innsikt hva gjelder bistand til norske artister og selskap innenfor musikk og underholdning med særlig fokus på kontraktsutforming og -forhandlinger.
 1. Finansavisens Advokatundersøkelse
  Topp 5 Up and Coming, Forsikringsrett

 1. Managing Associate, Oslo, Thommessen

 2. Juridisk rådgiver, I 2011 til 2012 var Jørgen i studiepermisjon for å gjennomføre en LLM-grad på Columbia Law School i New York innen særlig finansregulatoriske fag. Da denne utdannelsen var gjennomført var Jørgen - ved siden av deltakelse i utredningsarbeid på forsikrings- og pensjonsområdet - hovedansvarlig for å utredningsarbeidet knyttet til gjennomføring av krisehåndteringsdirektivet (BRRD) og innskuddsgarantidirektivet (DGSD) i norsk rett (NOU 2016: 23). Da dette utredningsarbeidet var ferdigstilt arbeidet Jørgen med nye regler om krisehåndtering i forsikrings- og pensjonssektoren (NOU 2018: 3) basert på ventet EU-regelverk på dette området., Banklovkommisjonen, Finansdepartementet

 3. Juridisk rådgiver, Ved siden av deltakelse i arbeidet med tilpasning av de private pensjonslovene til folketrygdreformen av 2009, var Jørgen i denne perioden hovedansvarlig for ferdigstillelse av utkastet til en konsolidert lov om finansforetak og finanskonsern som ble avgitt i mai 2011 (NOU 2011: 8) og senere vedtatt ved lov i 2015., Banklovkommisjonen, Finansdepartementet

 4. Fungerende hovedsekretær, Jorgen fungerte som Sekretariatets hovedsekretær i perioden 2008 til 2009 og hadde under denne tiden særlig ansvar for sluttføringen av forslaget om nye regler for skadeforsikringsforetak (NOU 2008: 20) og et nytt regelverk om egenkapitalbevis og foretaks- og strukturendringer i sparebanksektoren (NOU 2009: 2)., Banklovkommisjonen, Finansdepartementet

 5. Juridisk rådgiver, Jørgen ble ansatt som juridisk rådgiver i Banklovkommisjonens sekretariat høsten 2007. Han var hovedansvarlig for Banklovkommisjonens utredningsarbeid på bank- og finansområdet, herunder særlig utkast til ny lov om finansforetak og finanskonsern (NOU 2011: 8) og revisjon av banksikringslovens regler med sikte på gjennomføring av krisehåndteringsdirektivet (BRRD) og innskuddsgarantidirektivet (DGSD) i norsk rett (NOU 2016: 23). I tillegg har han deltatt i utredningsarbeidet på forsikrings- og pensjonsområdet., Banklovkommisjonen, Finansdepartementet

 1. LLM
  Columbia Law School

 2. Cand jur
  Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet

 3. Utvekslingsopphold
  Universidad de Barcelona, Facultad de Derecho

 1. Finansforetaksloven - kommentarutgave del I, Gyldendal Akademisk (2020)