ThommessenFlow Finn folk

Kapital­forvaltning

Vi jobber bredt innenfor kapitalforvaltning og bistår en rekke ulike aktører fra globale finansinstitusjoner, private equity funds, hedge funds og alternative investeringsfond til venture capital- og såkornfond. I vårt arbeid skaper vi synergier på tvers av aktivaklassene og kapitalforvaltermiljøer – og er med på å etablere "best practice" i bransjen.

Utviklingen i verdensøkonomien og allokering av global kapital mellom ulike aktivaklasser er viktige drivere for kapitalforvaltningsbransjen. Bransjen er i rask endring, drevet av strukturelle faktorer som regulatoriske og skattemessige forhold, investorenes fokus på etiske og ansvarlige investeringer (bærekraftige, sosiale aspekter og eierstyring (ESG)), endringer i honorarstrukturer og utvikling av teknologi. For at aktørene skal realisere sine kommersielle målsetninger, er det avgjørende å være oppdatert på markedet og trender, samt å ha inngående bransjeforståelse og erfaring slik at de kan innrette sin virksomhet på en optimal måte.

Vi bistår investeringsfond og kapitalforvaltere innenfor alle typer aktivaklasser, og bidrar til at aktørene kan realisere sine målsetninger. Vi bistår ved fondsetableringer og syndikeringer, fund raising, investment management-avtaler, regulatoriske forhold, strukturering og skatt. Vi var med på den norske implementeringen av AIFMD. Våre klienter er de største norske og internasjonale institusjonelle investorene som investerer i Norge, herunder statlig eide fond, pensjonskasser og livselskaper, samt familiy offices.

Teamet

Aktuelt