ThommessenFlow Finn folk

Compliance og gransking

De siste tiårene har flere alvorlige kriser rystet tilliten til næringslivet både i Norge og internasjonalt. Myndighetene har som en følge av dette fått økt vilje og evne til å regulere og sanksjonere privat sektor, og en naturlig konsekvens av denne utviklingen har vært et økt fokus på compliance og risikohåndtering i næringslivet.

Thommessen har over tid opparbeidet en omfattende kompetanse og erfaring innen compliance, og bistår i dag et bredt spekter av norske og internasjonale virksomheter med å håndtere compliance-utfordringer innen områder som blant annet anti-korrupsjon, internasjonale sanksjoner, eksportkontroll, menneskerettigheter, anti-hvitvasking og terrorfinansiering.

Vi bistår klienter i en rekke bransjer med risikoanalyse, håndtering av transaksjonsrisiko, håndtering av tredjeparter gjennom integrity due diligence (IDD), tvisteløsning i forbindelse med konflikter som oppstår som følge av compliance-hendelser med mer. Vi har i tillegg lang erfaring med å bistå klienter i blant annet søknadsprosesser, lisensprosesser og annen myndighetskontakt.

Våre advokater har utstrakt erfaring med krisesituasjoner, både før problemet blir offentlig kjent og når myndighetene banker på døren. Vi bistår jevnlig selskaper som blir utsatt for myndighetskontroll og etterforskning av myndigheter som Økokrim, Utenriksdepartementet og PST (Politiets Sikkerhetstjeneste), og har løpende bistått siktede selskaper ved flere av de største Økokrim-sakene i Norge.

Vårt compliance-team arbeider blant annet innenfor fire hovedkategorier:

  • Hvitvasking: Hvitvaskingsregelverket påvirker både klienter innenfor og utenfor finanssektoren. Vi opplever at selskaper med risiko for å begå eller medvirke til hvitvasking er gjenstand for et stadig større fokus fra statlige myndigheter, og det stilles høye krav til rutiner for å identifisere og forebygge slike handlinger. Vi kjenner hvitvaskingsregelverket godt og har lang erfaring med å rådgi og utarbeide rutiner for forebygging av hvitvaskingsrisiko.
  • Korrupsjon: Tilsynsmyndigheter over hele verden prioriterer etterforskning og straffeforfølgning av korrupsjon, også i land hvor korrupsjon er utbredt. Selskaper med tilstedeværelse i slike land er særlig utsatte, spesielt dersom disse benytter agenter, har offentlige kunder og leverandører eller for øvrig har høy kontaktflate mot det offentlige. Det stilles stadig strengere krav til aktsomhet for private aktører for å forebygge korrupsjon eller medvirkning til korrupsjon. Thommessen har bistått klienter i en rekke større korrupsjonssaker, og vi har også lang erfaring med å forebygge risiko for korrupsjon.
  • Sanksjoner og eksportkontroll: Virksomheter med kunder eller forbindelser i områder hvor sanksjoner benyttes har en særlig risiko for å bryte sanksjonsregelverket, men en slik risiko er tilstede for alle virksomheter som opererer internasjonalt. Reglene for eksportkontroll rammer både selskaper som selger forsvarsmateriell, og virksomheter som selger varer eller tjenester med potensiell militær anvendelse slik som elektronikk, PCer, telekom, sensorer, navigasjonsutstyr, marint utstyr, fly mv. Vi bistår med å identifisere og håndtere sanksjons- og eksportkontrollrisiko. Som det eneste norske medlemmet i advokatnetterverket Lex Mundi kan vi sømløst involvere rådgivere fra andre jurisdiksjoner når dette er nødvendig.
  • Generell risikohåndtering: Thommessen har lang erfaring med å identifisere og håndtere compliance-risiko for våre klienter. Vi utarbeider compliance-programmer særskilt tilpasset den enkelte virksomhet og bistår med implementering gjennom opplæring, oppdatering av styreinstrukser og andre interne retningslinjer.

Teamet

Eventer

Aktuelt