ThommessenFlow Finn folk
Referansesaker

Vindkraftverket på Haramsøy blir ikke stanset

Getty Images 145903143

Frostating lagmannsrett forkastet 28. januar 2021 anke fra Nei til vindkraft på Haramsøya over Sunnmøre tingretts kjennelse 19. november 2020 som avviste krav om midlertidig stans av byggearbeidene i Haram vindpark i Ålesund kommune.

Advokatfirmaet Thommessen har bistått utbygger Haram Kraft AS i prosessen.

- Tingretten mente det ikke var grunnlag for å konkludere med at konsesjonen til Haram vindpark er ugyldig, og lagmannsretten viser dessuten til at arbeidene som er gjennomført ikke er av en slik karakter at krav om midlertidig stans kan tas til følge, sier advokatfullmektig i Thommessen, Gro Grytli Mostuen. Haram Kraft tilkjennes saksomkostninger også for lagmannsretten.

Selv om lagmannsrettens avgjørelse er begrunnet i at det ikke foreligger såkalt sikringsgrunn, det vil si en grunn til å stanse arbeidene midlertidig i påvente av at hovedsaken skal behandles i retten, uttrykker lagmannsretten betydelig støtte til tingrettens konklusjon om at Haram Kraft AS har gyldig konsesjon for vindkraftverket: "Når det er sagt, vil lagmannsretten tilføye at Sunnmøre tingrett har skrevet en usedvanlig omfattende og grundig kjennelse der retten konkluderer med at NTVHs krav ikke er tilstrekkelig sannsynliggjort." Lagmannsretten tillegger også Olje- og energidepartementets gjennomgang av konsesjonen fra 9. oktober 2020 vekt ved vurderingen av grunnlaget for en midlertidig forføyning. I denne gjennomgangen kunne ikke departementet finne feil eller mangler som kunne medføre ugyldighet.

Saken føyer seg inn i rekken av saker hvor konsesjonssystemet for vindkraftutbygging har vært under rettslig prøving. Tidligere har både Tysvær, Vardafjellet, og Øyfjellet vindkraftverk vært gjenstand for prøving med alvorlige påstander om ugyldighet og saksbehandlingsfeil. Ikke i ett tilfelle har retten konkludert med at konsesjonsvedtakene er ugyldige.

- Det er uheldig at motstanden mot vindkraftutbygging til tider har tatt form av mistenkeliggjøring av utbyggere og konsesjonsmyndigheter. Domstolenes behandling av disse sakene viser imidlertid at vi har et robust konsesjonssystem for energianlegg i Norge, og at dette også gjelder for vindkraftverk. Det er ikke et demokrati verdig når også disse rettsavgjørelsene møtes med påstander om korrupsjon, inkompetanse og politisk styring av domstolene, sier partner Bendik Christoffersen i Thommessen.

- Vindkraftutbyggingen bidrar til arbeidsplasser og den viktige grønne omstillingen som nå pågår. Det er likevel svært viktig at befolkningen har tillitt til at konsesjonsprosessen ivaretar også andre viktige hensyn som hensynet til naturmangfold, reindrift og folkehelse. Vi håper denne rekken saker kan bidra til å dempe konfliktnivået ved å vise at konsesjonsprosessene går riktig for seg, avslutter senioradvokat Ole Christoffer Ellingsen.

Her kan du lese hele kjennelsen fra lagmannsretten og tingretten.

Kontaktpersoner