ThommessenFlow Finn folk
Firmanytt

Valgte Thommessen på grunn av firmaets sjømatsatsing

Ingeborg Morken 08

For Ingeborg Morken ble Thommessens satsing på sjømatnæringen viktig i valg av arbeidsgiver. – Det er skikkelig givende og lærerikt å få være en del av et team med så flinke folk, forteller advokatfullmektigen.

Ingeborg startet i Thommessen i januar i år, og er en del av faggruppen regulatorisk i Thommessens sjømat-team. Totalt består teamet av over 25 dedikerte medarbeidere på tvers av flere fagområder. I tillegg til regulatorisk, er advokatene og advokatfullmektigene organisert i faggruppene M&A og egenkapitalmarkeder, finansiering og fremmedkapitalmarkeder, tvisteløsning og konstruksjonsprosjekter.

Sammen har de ledende ekspertise innen sjømatnæringens verdikjeder.

– Jeg ble tidlig på studiet interessert i havbruksrett, og var derfor aktivt på leting etter et firma som hadde god kompetanse på dette. Thommessen har mange års erfaring med både havbruksrett og næringen, og jeg ble raskt koblet på havbruksrelevante saker som trainee. Jeg mener at måten Thommessen satser på sjømat får frem den brede kompetansen, og tydeliggjør at Thommessen kan bistå havbruksnæringen i alle ledd av virksomheten, forteller Ingeborg.

Innovasjon og ambisiøse prosjekter

I spissen for satsingen er partner Mons Alfred Paulsen. Han er også leder for sjømat-teamets regulatoriske faggruppe, og har jobbet med fiskeri- og havbruksnæringen siden han startet som advokatfullmektig i Thommessen i 1997.

– De siste tiårene har vi opplevd en imponerende profesjonalisering av og i næringen. Vi har sett en betydelig innovasjonskraft og evne til å løfte ambisiøse prosjekter, forteller Mons.

Han legger til at Thommessens måte å organisere teamet på er et resultat av utviklingen i sjømatnæringen.

– Den siste utviklingen medfører et behov for bredere sammensatte team av rådgivere, som sammen med aktører i næringen sikrer at ambisjonene næringen har blir realisert, sier Mons.

Mons Alfred Paulsen

Mons Alfred Paulsen er i dag en av landets fremste advokater innen fiskeri og havbruk.

Skrev masteroppgave om akvakulturtillatelser

Den raske utviklingen, både teknologisk og regulatorisk, er noe Ingeborg mener gjør bransjen ekstra spennende.

– Det gir muligheter for å jobbe med et stort spekter av rettsområder, og jeg synes det har vært skikkelig gøy å komme tett på en bransje som jeg i utgangspunktet ikke kunne så mye om, forteller Ingeborg.

Hun var imidlertid ikke helt ukjent med næringen da hun startet som advokatfullmektig i Thommessen. Ingeborg skrev masteroppgaven sin om akvakulturtillatelser - nærmere bestemt om myndighetenes adgang til tidsbegrensning av eksisterende akvakulturtillatelser.

– Dagens alminnelige tillatelser er gitt uten tidsbegrensning, og hovedproblemstillingen i avhandlingen var om det er forvaltningsrettslig adgang for myndighetene til å gjøre en slik fremtidig tidsbegrensning i en grunnleggende og etablert rettighet for oppdretterne, forteller Ingeborg.

Ideen til oppgaven fikk hun fra havbruksvalgets mandat for utredning av dagens tillatelsessystem.

– Etter mandatet skulle utvalget bare utrede om fremtidige oppdrettstillatelser kunne gjøres tidsbegrenset. Spørsmålet om også eksisterende tillatelser kan tidsbegrenses i fremtiden, som i realiteten er en fremtidig tilbaketrekning av tillatelsene, falt imidlertid utenfor havbruksutvalgets mandat. Etter at jeg leverte avhandlingen, utlyste imidlertid havbruksutvalget anbud på en rettslig vurdering av om det er adgang til å tidsbegrense eksisterende akvakulturtillatelser. Avhandlingens tema traff derfor svært godt, selv om både avhandlingen, og tilsynelatende havbruksutvalget, går utenfor dette mandatet, sier Ingeborg.

En slik endring er svært problematisk, legger hun til.

– Konklusjonen i både oppgaven og på avdelingen generelt er at en slik endring mangler hjemmel etter den forvaltningsrettslige omgjøringsadgangen, og vil dessuten også være i strid med tilbakevirkningsforbudet i Grunnloven § 97 og EMK P1-1, forteller Ingeborg.

Som faglig veileder under masterskrivingen, hadde Ingeborg med seg advokatfullmektig Daniel-André Hansen. Også han er en del av faggruppen regulatorisk i Thommessens sjømat-team. For Daniel-André ble realisasjonen av hvor avgjørende norsk oppdrettsnæring er, og kommer til å bli, for det globale matfatet, inngangen til sjømatnæringen og Thommessen.

– Vi har en unik kystlinje som gjør at vi som nasjon kan produsere verdens mest bærekraftige proteiner til humant konsum på et volumnivå som ingen andre nasjoner kan måle seg med. Hvis vi skal nå målene i Parisavtalen, må samtlige nasjoner redusere produksjon av rødt kjøtt på land. Parallelt vil norsk oppdrettsnæring bli mer sentral og avgjørende, også ettersom global befolkning øker - noe som igjen øker behovet for protein, forteller Daniel-André.

Daniel-André Hansen

Daniel-André Hansen er en del av sjømat-teamets regulatorisk-gruppe.

Næringen og aktørene i fokus

Daniel-André startet som advokatfullmektig i Thommessen våren 2021. Grunnen til at han valgte Thommessen var enkel.

– Det var viktig for meg med en arbeidsplass som hadde en bevisst strategi for arbeidet mot sjømatnæringen, i lys av hvor viktig næringen er og kommer til å bli fremover. En slik strategi og satsing fant jeg i Thommessen, forteller Daniel-André, og fortsetter:

– Vi har i dag den største avdelingen for fiskeri- og havbruk. Det innebærer at vi som jobber i denne avdelingen har anledning til å spesialisere oss, slik at vi forstår både næringen og aktørenes fokus og interesser i detalj. Med en slik "næring-tilnærming" vil man også være nødt til å rådgi innenfor ulike juridiske disipliner, som for eksempel skatt, M&A, tvist eller selskapsrett. Dette gjør at man kan få bred juridisk spesialkompetanse innenfor fiskeri- og havbruksnæringen.

Han ser på dette som vinn-vinn når man har interesse for næringen, men ikke ønsker å låse seg til ett av de tradisjonelle forretningsjuridiske rettsområdene.

Ingeborg trekker også frem viktigheten av interesse og kunnskap for sjømatnæringen i møte med klienter.

– Det holder ikke at jussen er på plass, for å yte best mulig bistand til klientene må man også ha inngående kunnskap om næringen og hvordan den fungerer, sier Ingeborg.

Som ny fullmektig ble hun fort involvert i flere saker faggruppen regulatorisk jobber og har jobbet med, i tillegg til en større rettssak.

– Havbruksnæringen er underlagt en relativt kompleks regulering, og vår faggruppe bistår med alt våre klienter trenger bistand til av problemstillinger knyttet til dette. Jeg har først og fremst fokusert på å lære mest mulig om havbruk og bransjen, siden dette er helt avgjørende for å kunne bli en advokat klientene våre har tillit til, forteller Ingeborg.

Mye som skjer i næringen

For Mons, Ingeborg, Daniel-André og resten av sjømat-teamet har de siste månedene vært særlig travle, etter at regjeringen foreslo å innføre grunnrenteskatt på havbruk.

– Vi har opplevd en helt ekstraordinær politisk usikkerhet de siste to årene, som medfører store tap for både næring og samfunn. Et eksempel er regjeringens grunnrenteforslag, som skulle vise seg å ikke være godt nok vurdert, noe som har ført til at havbruksnæringen har vært nødt til å sette over 40 milliarder øremerkede kroner i investeringsmidler på vent, i tillegg til at den politiske usikkerheten medførte at over 53 milliarder kroner forsvant ut av Oslo børs på kort tid, sier Daniel-André.

Mons forteller at teamet har brukt mye tid på å vurdere grunnrenteforslaget - også opp mot forbudet mot å gi lover tilbakevirkende kraft i Grunnloven § 97.

– Her har vi fått meget god nytte av at grunnlovsspørsmålet var fokuset i Daniel-André sin utvidede masteravhandling. Dette illustrerer også det viktige i at samvirket mellom våre medarbeidere og deres forskjellige bakgrunn og kompetanse gir oss en styrke som våre klienter og næringen skal merke og dra nytte av, avslutter Mons.

Team regulatorisk

Ønsker du å bli bedre kjent med den regulatoriske faggruppen og resten av Thommessens sjømat-team? Klikk deg inn via linken under.

Aktuelt