ThommessenFlow Finn folk
Fagstoff

Tysvær vindpark – retten forkaster begjæring om midlertidig forføyning

Trans vind 1

Enkelte grunneiere langs tilknytningslinja til Tysvær vindpark begjærte midlertidig forføyning med krav om at alle arbeidene i Tysvær vindpark skulle stanses i påvente av avgjørelse i en pågående skjønnssak.

Grunnlaget var en påstand om at Tysvær Vindpark AS i sin tid ikke hadde tiltrådt rettighetene som i 2010 hadde blitt ekspropriert for 66 kV-tilknytning til parken. Partene møttes i Haugaland tingrett 28. juli 2020 og Advokatfirmaet Thommessen representerte utbygger i saken. 4. august 2020 kom kjennelsen som fastslår at det ikke er grunnlag for å stanse arbeidene i parken og at Tysvær Vindpark AS tilkjennes kr 314 500 i saksomkostninger.

Tingretten forkastet grunneiernes begjæring med henvisning til at det ikke forelå grunnlag for å pålegge stans av arbeider i vindparken som sådan og at Tysvær Vindpark hadde gitt uttrykk for at man ville innrette arbeidene på linja slik at det ikke ble foretatt arbeider på saksøkernes eiendommer inntil rett til videre arbeid var avklart gjennom bistand fra namsmyndighetene eller NVE.

Basert på bevisføringen i saken, uttrykte imidlertid tingretten også at den fant det mest sannsynlig at rettighetene i sin tid faktisk hadde blitt tiltrådt og at Tysvær Vindpark således uansett hadde disse i behold. Retten uttrykker dette slik: "Når man ikke på noe tidspunkt i løpet av en periode på nesten 10 år har anført at saksøkte ikke har tiltrådt sine rettigheter, finner retten at det må legges til grunn som mest sannsynlige er at en tiltredelse skjedde i minnelighet innen fristens utløp".

Kjennelsen kan leses her.

Kontaktpersoner

Aktuelt