ThommessenFlow Finn folk
Fagstoff

Forslag til nye permitteringsregler

Permittering web

Stadig flere arbeidsgivere har behov for å permittere ansatte som følge av koronaviruset. Regjeringen presenterte fredag 13. mars 2020 forslag til nye permitteringsregler for å bøte på de økonomiske utfordringene som korona-pandemien skaper. Nedenfor følger en oversikt over regjeringens forslag, og hvilke krav som stilles til arbeidsgiver ved permitteringer.

Nye regler for arbeidsgivers lønnsplikt

Regjeringens forslag innebærer endringer i permitteringslønnsloven. Etter tidligere regler hadde arbeidsgiver plikt til å betale permitteringslønn i en arbeidsgiverperiode på 15 arbeidsdager. Etter de nye reglene er arbeidsgivers lønnsplikt redusert fra 15 til 2 dager. Bedrifter som opplever utfordringer får dermed redusert sine kostnader, og staten tar en større del av regningen. Tiltaket er med å hindre konkurser og oppsigelser i arbeidslivet.

Lovendringen må behandles i Stortinget og sanksjoneres. Det vil derfor i praksis gå noen dager før endringen trer i kraft. Det er sagt at reglene skal tre i kraft så rask som praktisk mulig. Lovendringen skal gjelde for permitteringer som er iverksatt før ikrafttredelsen, slik at arbeidsgiverperioden 'fryses' på det antallet dager som er avviklet ved ikrafttredelsen, og som utgjør minst to dager. Hvis arbeidsgiverperioden er avviklet med for eksempel seks dager, vil den da anses som avsluttet. Vi anbefaler derfor at arbeidsgivere som har behov for permittering starter prosessen så fort som mulig. De vil da nyte godt av lønnspliktreduksjonen så snart den trer i kraft.

Varslingsfrist

Hovedregelen er at det gjelder en frist på 14 dager for permitteringsvarsel til berørte arbeidstakere. Ved uforutsette hendelser kan varslingsfristen reduseres til to dager. Vårt råd er at koronaviruset åpner for to dagers varslingsplikt når viruset gjør det nødvendig med hel eller delvis innstilling av driften.

Saksbehandling og permitteringsvarsel

Beslutning om permittering må vurderes konkret og krever en nærmere saksbehandlingsprosess før det kan iverksettes. Det må gjennomføres drøftelser med tillitsvalgte før permittering besluttes. Herunder må arbeidsgiver informere og drøfte behovet og bakgrunnen for permitteringene, hva som er gjort for å unngå permitteringer, hvilke stillinger som kan påvirkes, kriteriene for utvalgskrets og utvelgelseskriterier, mv. Protokoll fra møtet må utferdiges og signeres.

Ved permittering av ti eller flere arbeidstakere skal arbeidsgiver gi melding til NAV. Melding skal gis så tidlig som mulig og inneholde opplysninger om årsaken til permitteringen, antall arbeidstakere som vil kunne bli permittert, forslag til kriterier for utvelgelse, mv. Den enkelte berørte arbeidstaker skal også motta et permitteringsvarsel, der en del konkrete forhold må fremgå. Thommessen har maler for de dokumentene som arbeidsgivere trenger i denne sammenheng, og vi bistår i flere pågående permitteringsprosesser. Vi gjør oppmerksom på at særskilte regler gjelder i offentlig sektor.

Dersom din virksomhet har spørsmål eller behov for bistand med forhold knyttet til ovennevnte, står vår arbeidsrettsavdeling til disposisjon. Ta gjerne kontakt med oss. Påvirker koronaviruset innkjøp, kontraktsmessig leveranse, eksport, finansiering eller andre sider av virksomheten, vil vi formidle bistand fra aktuelle avdelinger.

Har du flere spørsmål knyttet til koronaviruset? Besøk vår Q&A for næringslivet. Her har vi samlet over hundre ofte stilte spørsmål og svar, for å hjelpe deg å navigere i den usikre situasjonen vi nå står midt oppi.

Kontaktpersoner