ThommessenFlow Finn folk
Fagstoff

Ny sanksjonslov trer i kraft i dag

Getty Images 1165058709

Den nye sanksjonsloven har i dag blitt satt i kraft av regjeringen. Loven erstatter to tidligere fullmaktslover som har blitt brukt til å gjennomføre sanksjoner fattet av EU og FNs sikkerhetsråd. Formålet med den nye loven er å gjennomføre EUs restriktive tiltak i norsk rett raskt og effektivt. Loven styrker også rettssikkerheten til personer som blir listeført.

Mulighet til å bringe beslutninger inn for domstolene

Loven innfører for det første en forvaltningsrettslig klageadgang for fysiske og juridiske personer som er gjenstand for norsk gjennomføring av internasjonale sanksjoner (såkalte listeførte). Loven inneholder også en særbestemmelse om domstolsbehandlingen av søksmål om gyldigheten av listeføringer for å sikre listeførte retten til en effektiv prøving etter den europeiske menneskerettskonvensjonen artikkel 13.

Praksis fra EU-domstolen, amerikanske domstoler og Den europeiske Menneskerettighetsdomstolen viser at søksmål om sanksjoners gyldighet reiser en rekke rettslige problemstillinger. Et grunnleggende spørsmål har vært hvordan listeførtes rett til en rettferdig rettergang etter menneskerettighetene står seg opp mot statenes folkerettslige plikt til å gjennomføre vedtak fattet av FNs sikkerhetsråd. Dette spørsmålet vil videre påvirke spørsmål om domstolenes prøvingsintensitet og mulighet for feilaktig listeførte til å søke om erstatning.

Sanksjoner som gjelder grove menneskerettighetsovergrep

Sanksjonene Norge vedtar, vil fortsatt bygge på beslutninger vedtatt av FNs sikkerhetsråd, EU, eller andre mellomstatlige organisasjoner, eller sanksjoner som ellers har bred internasjonal oppslutning. Heller ikke i den nye loven har regjeringen fått hjemmel til å innføre sanksjoner på eget initiativ.

Med den nye loven gjennomfører Norge EUs nye restriktive tiltak mot enkeltindivider og grupper som bryter internasjonale normer, for eksempel gjennom cyberangrep, menneskerettighetsbrudd eller bruk av kjemiske våpen. Individer eller selskaper som begår alvorlige menneskerettighetsbrudd vil kunne rammes av disse sanksjonene, uavhengig av om handlingene er knyttet til en internasjonal konflikt eller ikke.

Nyhetssaken fra Regjeringen kan leses her.

Kontaktpersoner