ThommessenFlow Finn folk
Referansesaker

Full frikjennelse for KPMG i Borgarting lagmannsrett

Getty Images 1055682838

I forbindelse med et underslag begått av en ansatt saksøkte Gartnerhallen sin revisor KPMG og krevde tapet erstattet. Det ble hevdet at KPMG skulle identifisert at den etablerte internkontrollen ikke fungerte og sendt nummererte brev til styret om dette. Det ble også hevdet av revisjonen av leverandørgjelden var utilstrekkelig.

KPMG ble frifunnet i tingretten og tilkjent saksomkostninger. Saken ble anket. Fredag i forrige uke kom dommen fra Borgarting lagmannsrett, og KPMG ble på ny frifunnet og tilkjent saksomkostninger*. Lagmannsretten slår fast at hovedårsaken til at underslagene ikke ble avdekket tidligere var at styret og daglig leder ikke ivaretok sitt ansvar for internkontrollen. Lagmannsretten legger også til grunn at KPMG hadde innhentet tilstrekkelige og hensiktsmessige revisjonsbevis for leverandørgjelden.

Partner Stig Berge og advokatfullmektig Mathilde Lossius Østerud har bistått KPMG.

- Det har vært en lang og ressurskrevende sak for KPMG. Etter vårt syn innebar søksmålet et forsøk på å flytte ansvaret for internkontrollen fra styret og over på revisor. Det fremgår uttrykkelig av enhver revisjonsberetning at revisor ikke gir uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll, men det virker som mange styrer ikke har fått med seg dette, uttaler Stig og Mathilde.

*Dommen er ennå ikke rettskraftig

Kontaktpersoner