ThommessenFlow Finn folk
Fagstoff

De viktigste rettskildene innen avgiftsrett 2023

GETTYIMAGES 1170018697 4

Denne artikkelen gir deg oversikt og innsikt i de viktigste dommene og uttalelsene på avgiftsrettens område i 2023.

Utvalgte rettskilder fra 2023

Lagmannsretten – Formidlingsbegrepet i mval. § 3-6 (DNV)

I Borgarting lagmannsretts dom av 24. april 2023 kom Lagmannsretten til at tjenesten Det Norske Veritas Holding AS ("DNV") kjøpte og mottok fra det utenlandske selskapet Greenhill & Co Europe LLP ("Greenhill") ikke var omfattet av unntaket i mval. § 3-6 bokstav e for formidling av finansielle instrumenter, og derfor var merverdiavgiftspliktig etter reglene om snudd avregning i mval. § 3-30. I begrunnelsen viste Lagmannsretten blant annet til at det allerede før Greenhill var engasjert var klart at DNV ønsket å kjøpe en bestemt aksjepost, og at dette ga oppdraget med karakter av rådgivning enn formidling. Det ble også lagt vekt på at det ikke var andre mulige kjøpere, og at dette medførte at Greenhill ikke hadde en oppgave med å presentere aksjene i markedet for mulige oppkjøpere.

Lagmannsretten – Fradragsrett for transaksjonskostnader (Coop)

I Borgarting lagmannsretts dom av 22. mars 2023 la Lagmannsretten til grunn at det ikke kan oppstilles noe generelt krav om at anskaffelsen må ha en selvstendig egenverdi for den avgiftspliktige for at fradrag skal kunne nektes, slik Høyesterett la til grunn i Rt-2012-432 (Elkjøp). Coop Norge Handel AS ble nektet fradrag for merverdiavgift for rådgivningstjenester og andre utlegg pådratt i forbindelse med oppkjøpet av samtlige aksjer i ICA Norge AS.

Lagmannsretten – Fjernleverbare/stedbundne tjenester og hovedytelseslæren (Fresenius Kabi)

I Borgarting lagmannsretts dom av 10. mars 2023 uttalte Lagmannsretten at i vurderingen av om en tjeneste er helt ut til bruk i utlandet jf. mval. § 6-22 (1) er det utelukkende hvor kjøperen bruker tjenesten som er av betydning. Kjøpernes eneste formål med å bestille stabilitetsstudiene var å få dokumentasjon til bruk ved søknader om markedsføringstillatelser i utlandet og tjenestene var derfor helt ut til bruk i utlandet jf. mval. § 6-22 (1).

Lagmannsretten – Omsetning av fjernleverbare tjenester i Norge (Pregonor)

I Borgarting lagmannsretts dom av 9. januar 2023 uttalte Lagmannsretten at tilknytningskravet som oppstilles av Høyesterett i Ifi Oy-dommen - om det foreligger en tilstrekkelig tilknytning mellom omsetningen og Norge- gjelder omsetningsbegrepet som sådan og er ikke avgrenset til omsetning av varer som var temaet i Ifi Oy-dommen. De fjernleverbare tjenestene det svenske selskapet Pregonor AB leverte til forbrukere i Norge måtte på bakgrunn av vurderingskriteriene som oppstilles i Ifi Oy anses som omsetning i Norge og var avgiftspliktig som innenlands omsetning etter mval. § 3-1.

Lagmannsretten – Fradrag for innførselsmva og dokuentasjonskravene for fradrag (Steinkopf)

I Borgarting lagmannsretts dom av 30. november 2023 kom Lagmannsretten til at det ikke var relevant for vurderingen av fradrag for innførselsmva at et selskap uriktig var oppført som tollskyldner. Dette var et privatrettslig forhold uten betydning for avgiftsplikten. Retten viste til at Steinkopf kjøpte og solgte de aktuelle varene i Kina, og at omsetningen av varene ikke var avgiftspliktig i Norge. Det var dermed ikke tilknytning mellom innførselsmerverdiavgiften og avgiftspliktig virksomhet i Norge og retten konkluderte med at Steinkopf ikke hadde fradragsrett for innførselsmerverdiavgiften. Steinkopf hadde heller ikke fradragsrett for tjenester fra advokater og konsulenter fordi dokumentasjonskravene i bokføringsforskriften ikke var oppfylt.

Lagmannsretten – dom om tap på fordring (farmagon)

I lagmannsrettens dom av 29. juni 2023 kom Lagmannsretten til at Pharma Productions håndtering og oppfølging av fordringen – slik lagmannsretten så det – samlet sett fremstod som forretningsmessig begrunnet. Farmagons eierandel i Pharma Production oversteg ikke 50 prosent, og dette utgjorde ikke et tilstrekkelig sammenfall av eierinteresser til at det var grunnlag for å oppstille en presumsjon for at Pharma Productions siktemål hadde vært å bistå Farmagon med langsiktig finansiering. Vilkårene for tapsføring av fordringene etter mval. § 4-7 var oppfylt og skattekontorets vedtak måtte oppheves som ugyldig.

Tingretten – forenklet registrering i merverdiavgiftsregisteret (voec)

I Oslo tingretts dom av 6. september 2023 legger tingretten til grunn at registrering i den forenklede registreringsordningen (VOEC) er utelukket når det foreligger avgiftspliktig innenlands omsetning, dvs. omsetning i Norge og ikke til Norge jf. Rt. 2006 s. 364 (Ifi-OY). Retten kom til at det i denne saken ikke forelå avgiftspliktig innenlands omsetning og at saksøker dermed hadde rett til registrering i VOEC. Retten viste også til at saksøkers tidligere registrering i det ordinære merverdiavgiftsregisteret ikke var til hinder for at selskapet nå ble vurdert til å ikke ha norsk innenlandsk omsetning.

Tingretten – dom om grensen mellom fast eiendom og løsøre

I Oslo tingretts dom av 18. april 2023 kom tingretten til at brakkerigger for midlertidig innkvartering av allierte styrker ikke oversteg det som måtte karakteriseres som løsøre i merverdiavgiftslovens forstand. Det ble blant annet lagt vekt på at brakkeriggene ikke var festet til fundamentene, det ville ikke være arbeidskrevende å flytte dem, flytting ville ikke påføre brakkeriggene skade, VVS-installasjonene hadde preg av å være provisoriske, man kunne demontere innretningene/brakkeriggene raskt og profesjonelt og videre at brakkeriggene skulle dekke et midlertidig behov.

Skattedirektoratets prinsipputtalelse om krav på tilbakegående avgiftsoppgjør ved uttreden fra fellesregistrering

I prinsipputtalelse av 10. mai 2023 uttaler Skattedirektoratet at et avgiftssubjekt kan kreve tilbakegående avgiftsoppgjør for inngående mva påløpt i en fellesregistrering også etter uttreden av fellesregistrering. Direktoratet viser til at dersom det ikke skulle være mulig å kreve tilbakegående avgiftsoppgjør etter uttreden fra fellesregistrering, ville det stride mot merverdiavgiftssystemet og prinsipper lagt til grunn i blant annet lovforarbeidene.

Klagenemdsavgjørelse om avgiftsbehandlingen av anleggsbidrag

I klagenemndsavgjørelse av 23. august 2023 la nemnda til grunn at A kommune kunne oppkreve anleggsbidrag (refusjon) fra B AS uten utgående merverdiavgift for opparbeidelse av infrastruktur (sikrings- og stabiliseringstiltak mot kvikkleire). Nemnda la i sin vurdering til grunn at den særskilte praksis som har etablert seg på merverdiavgiftsområdet for anleggsbidrag kommer til anvendelse fordi A kommune, som presisert i inngitt faktum, hadde hjemmel i lov til å kreve refusjon/kostnadsdekning for de infrastrukturtiltak som var planlagt gjennomført.

Thommessen Tracker Avgift

Vi opplever stadig økende etterspørsel fra næringslivet knyttet til rådgivning rundt avgiftsrettslig forhold. Avgift er et utpreget politisk virkemiddel av stor praktisk og økonomisk betydning i samfunnet, og avgiftsrett er derfor et område i stadig endring. Det er derfor viktig å være oppdatert for å unngå feil som kan resultere i potensielt store krav, sanksjoner og tvister med skattemyndighetene. God kjennskap til reglene kan også gi mulighet til å organisere virksomhet på en måte som gir minst mulig avgiftslekkasje. For å gjøre verdien av slik kunnskap mer tilgjengelig for næringslivet har våre avgiftseksperter etablert ThommessenTracker Avgift; en nyhetstjeneste som vil gi deg og din bedrift en månedlig oppdatering på de viktigste nyhetene innen avgiftsrett.

Kontaktpersoner