ThommessenFlow Finn folk
Fagstoff

De viktigste rettskildene innen avgiftsrett 2022

Skrive

Her kan du få med deg de viktigste dommene og uttalelsene på avgiftsrettens område i 2022.

Meld deg på vårt nyhetsbrev om siste nytt innen avgiftsrett

Vi sender hver måned ut nyhetsbrev med siste nytt innen avgiftsretten.

Utvalgte rettskilder fra 2022

Høyesterett - Ramme Gård (kravet til overskuddsevne)

I Høyesteretts dom av 19. desember 2022 slår Høyesterett fast at det gjelder et generelt krav om overskuddsevne for at en aktivitet skal anses som næringsvirksomhet som gir rett til fradrag, både etter skatteloven og etter merverdiavgiftsloven. Høyesterett kom til at Ramme Eiendoms virksomhet etter en konkret vurdering ikke var egnet til å gå med overskudd og Ramme Eiendom hadde derfor ikke fradragsrett for inngående merverdiavgift på betydelige egenkapitalfinansierte investeringer i et hotell- og museumsanlegg.

Høyesterett - uttaksmva ved bruk av innleid arbeidkraft (Lienveien)

I dom av 22. november 2022 kom Høyesterett til at det måtte beregnes uttaksmerverdiavgift etter mval. § 3-26 på kostnader til oppussing og ombygging av leiligheter, når arbeidet var gjort for eierens regning og risiko men ved hjelp av innleid arbeidskraft.

Dom om fjernleverbare/stedbundne tjenester og hovedytelseslæren

I Oslo tingretts dom av 31. mai 2022 konkluderte Oslo tingrett med at en sammensatt tjeneste, såkalte "stabilitetsstudier", ikke var fritatt etter mval. § 6-22. Tjenesten bestående av (i) produksjon av et testprodukt, (ii) analyse av testproduktets holdbarhet under forskjellige forhold, og (iii) utarbeidelse av en rapport som beskriver testproduktet, testingen og testresultatene kunne etter hovedytelseslæren ikke anses som en fjernleverbar tjeneste og var heller ikke "helt ut til bruk" utenfor Norge.

DOM OM FORMIDLINGSBEGREPET I MVAL. § 3-6

I Oslo tingretts dom av 14. oktober 2022 kom retten til at tjenesten Greenhill hadde levert til DNV ifm mulig oppkjøp av minoritetsaksjepost, som bestod i løpende kontakt og forhandling med representanter for selger og rådgivning. var omfattet av unntaket i mval. § 3-6 bokstav e som formidling av finansielle instrumenter og lignende. Saken skal behandles av Borgarting lagmannsrett våren 2023.

Dom om OPS-prosjekt og frivillig registrering, skattemyndighetenes endringskompetanse

I Oslo tingretts dom av 21. november 2022 konkluderte retten med at avtale om utleie av arkivbygg hvor leietaker skulle overta arkivbygget vederlagsfritt ved utløpet av leieperioden måtte anses som en avtale om salg på avbetaling som ikke ga grunnlag for frivillig registrering etter mval. § 2-3 og dermed ikke ga rett til fradrag for inngående mva på oppføringen av arkivbygget jf. mval. § 8-1. Retten kom også til at skattekontoret uriktig hadde tatt saken opp til endring jf. sktfvl. § 12-1 og viste til at opplysningsplikten i utgangspunktet var oppfylt dersom skattepliktige har fremlagt dokumenter som inneholdt de nødvendige opplysningene. Dommen er rettskraftig.

Dom om avgiftsplikt på fjernleverbare tjenester fra utlandet til forbrukere i Norge (Pregonor)

I Oslo tingretts dom av 29. april 2022 kom tingretten til at omsetningen av ulike rådgivningstjenester levert via e-post og telefon fra det svenske selskapet Pregonor AB til norske forbrukere ikke hadde tilstrekkelig tilknytning til Norge, og tjenestene var følgelig ikke avgiftspliktige som innenlands omsetning jf. mval. § 3-1. Som følge av dommen, er det med virkning fra 1. januar 2023 innført generell avgiftsplikt på denne typen tjenester.

Dom om fradrag for mva på anskaffelser til drift av brakkerigg ifm oppgradering av Nyhamna-anlegget

I dom av 28. oktober 2022 kom Sør-Rogaland tingrett til at inngående mva på kostnader til utvidelse av anleggsbrakkeriggen i Nyhamna og kostnader til resepsjon, management, renhold, strøm med videre som påløp i denne forbindelse var fradragsberettiget etter mval. § 8-1.

MVA ved omtvistede krav

Med virkning fra 1. januar 2023 skal tidfesting (betaling) av utgående mva knyttet til omtvistede fordringer som har sitt grunnlag i tilvirkningskontrakter utsettes til tvisten er avklart eller kravet er betalt. Den nye tidfestingsregelen følger av merverdiavgiftsforskriften § 15-9-3.

I Skattedirektoratets prinsipputtalelse av 31. mai 2022 er det videre lagt til grunn at det ikke er i strid med bokføringsreglene å bokføre omtvistede inngående fakturaer, altså å fradragsføre mva på omtvistede krav.

BFU om flytende vindmølleinstallasjoner

I BFU av 2. september 2022 konkluderte Skattedirektoratet med at flytende vindmølleinstallasjoner (i) skulle anses som kapitalvarer jf. mval. § 9-1(2)(b), (ii) at kostnadene til planlegging og prosjektering av etableringen av de flytende vindmølleinstallasjonene var anskaffelser som inngår i kapitalvarer og (iii) at det ikke gjaldt noen tidsmessige begrensninger for tilbakegående avgiftsoppgjør etter mval. § 8-6.


MVA og bedriftskantiner

I BFU 1/22 og SKN-2022-52 oppstilles det et krav om at brukerne av kantinen må betale vederlag for mat og drikke direkte til kantineoperatøren for at kantinebidrag skal være avgiftsfritt. Det legges også til grunn at det ikke kan praktiseres en ordning der gårdeier oppkrever kantinebidrag fra bedriftskunden og formidler betalingen til kantineoperatøren.

Thommessen Tracker Avgift

Vi opplever stadig økende etterspørsel fra næringslivet knyttet til rådgivning rundt avgiftsrettslig forhold. Avgift er et utpreget politisk virkemiddel av stor praktisk og økonomisk betydning i samfunnet, og avgiftsrett er derfor et område i stadig endring. Det er derfor viktig å være oppdatert for å unngå feil som kan resultere i potensielt store krav, sanksjoner og tvister med skattemyndighetene. God kjennskap til reglene kan også gi mulighet til å organisere virksomhet på en måte som gir minst mulig avgiftslekkasje. For å gjøre verdien av slik kunnskap mer tilgjengelig for næringslivet har våre avgiftseksperter etablert ThommessenTracker Avgift; en nyhetstjeneste som vil gi deg og din bedrift en månedlig oppdatering på de viktigste nyhetene innen avgiftsrett.

Teamet vårt

I Thommessen har vi en ekspertgruppe knyttet til avgiftsrett. Våre avgiftseksperter har lang og bred erfaring fra Finansdepartementet, Skatteetaten og advokatvirksomhet med regelverksutvikling, kontroll og rådgivning overfor alle deler av norsk næringsliv. I Thommessen rådgir vi klienter knyttet til alle typer avgifter, herunder merverdiavgift, toll og særavgifter. Både ved strukturering og etablering av virksomhet, internasjonal varehandel og tjenesteyting, større anskaffelser og utviklingsprosjekter, reorganiseringer og transaksjoner. Vi bistår også klienter i bokettersyn og kontrollsaker, og i tvister for domstolene.

Kontaktpersoner