ThommessenFlow Finn folk

Forsikring

Forsikringssaker løses best med spesialkompetanse. Våre advokater kjenner markedet svært godt, og arbeider tett med både forsikringsselskaper og forsikringstakere i alle typer forsikringssaker.

Forsikring er samfunnets sikkerhetsnett. Forsikringer utjevner risiko nasjonalt og internasjonalt, og gir virksomheter nødvendig økonomisk trygghet ved uforutsette skader og i ansvarssituasjoner. Ofte stilles det krav fra myndigheter, långivere eller kontraktsparter om at en virksomhet beskytter seg mot risiko ved forsikring. Våre advokater har vært juridiske rådgivere for forsikringsselskaper og deres kunder i mange tiår.

Vi bistår forsikringsselskaper og forsikringstakere i alle bransjer. Skipsfart og offshore har sine egne typer forsikringer, som er sterkt spesialiserte. Landjordforsikringer har sine tingsskade- og ansvarsdekninger. Ulike profesjoner har dekket risiko gjennom profesjonsansvarsforsikringer, og styremedlemmer er dekket ved styreansvarsforsikringer. Vi har en lang og omfattende erfaring med alle typer forsikringsprodukter. I tillegg bistår vi forsikringsselskapene i reassuransesaker, og har vært involvert i alle de største sakene om dette i Norge de senere år.

Klientene kommer ofte til oss for å få oversikt: oversikt over hva forsikringen faktisk dekker, hvilke rettigheter og plikter partene har og hvilke frister som må overholdes ved krav om forsikringsdekning. Når klientene trenger bistand til å løse en forsikringssak, skjer dette fortrinnsvis gjennom dialog og samarbeid mellom forsikringsselskap og kunde. Noen ganger må imidlertid forsikringssaken løses ved domstoler eller i voldgift. Vi bistår særlig i forbindelse med ulykker, men også ved kjøp og salg av virksomheter, i ansvarssaker og ved regresskrav fra og mellom forsikringsselskapene. Våre advokater har betydelig erfaring innenfor forsikringsrettslig rådgiving, samt prosedyre for domstoler og voldgift.

I TNS Prospera 2020 ble Thommessen nok en gang høyt rangert i kategorien Bank, finans og forsikring av de største kjøperne av juridiske tjenester i Norge. Thommessen er også rangert som Tier 1 innen forsikring i Legal 500.

Probably the best insurance team in Norway. Klient
The Legal 500, 2022

Teamet

Aktuelt