ThommessenFlow Finn folk

Forsikring

Forsikringssaker løses best med spesialkompetanse. Våre advokater kjenner markedet svært godt, og arbeider tett med både forsikringsselskaper og forsikringstakere i alle typer forsikringssaker.

Forsikring er samfunnets sikkerhetsnett. Forsikringer utjevner risiko nasjonalt og internasjonalt, og gir virksomheter nødvendig økonomisk trygghet ved uforutsette skader og i ansvarssituasjoner. Ofte stilles det krav fra myndigheter, långivere eller kontraktsparter om at en virksomhet beskytter seg mot risiko ved forsikring. Våre advokater har vært juridiske rådgivere for forsikringsselskaper og deres kunder i mange tiår.

Vi bistår forsikringsselskaper og forsikringstakere i alle bransjer. Skipsfart og offshore har sine egne typer forsikringer, som er sterkt spesialiserte. Landjordforsikringer har sine tingsskade- og ansvarsdekninger. Ulike profesjoner har dekket risiko gjennom profesjonsansvarsforsikringer, og styremedlemmer er dekket ved styreansvarsforsikringer. Vi har en lang og omfattende erfaring med alle typer forsikringsprodukter. I tillegg bistår vi forsikringsselskapene i reassuransesaker, og har vært involvert i alle de største sakene om dette i Norge de senere år.

Klientene kommer ofte til oss for å få oversikt: oversikt over hva forsikringen faktisk dekker, hvilke rettigheter og plikter partene har og hvilke frister som må overholdes ved krav om forsikringsdekning. Når klientene trenger bistand til å løse en forsikringssak, skjer dette fortrinnsvis gjennom dialog og samarbeid mellom forsikringsselskap og kunde. Noen ganger må imidlertid forsikringssaken løses ved domstoler eller i voldgift. Vi bistår særlig i forbindelse med ulykker, men også ved kjøp og salg av virksomheter, i ansvarssaker og ved regresskrav fra og mellom forsikringsselskapene. Våre advokater har betydelig erfaring innenfor forsikringsrettslig rådgiving, samt prosedyre for domstoler og voldgift.

Thommessen probably have the best insurance team in Norway. Highly skilled lawyers with very good industry knowledge. Klient
The Legal 500, 2023

Kåringer

  • 2024 Tier 1 Insurance Legal 500
  • 2024 2. plass Forsikringsrett Kapitals Advokatundersøkelse
  • 2023 1. plass Bank og finans inkl. forsikring Prospera

Teamet

Aktuelt