ThommessenFlow Finn folk
Fagstoff

Kan arbeidsgivere kreve koronatesting eller informasjon om vaksinasjonsstatus fra arbeidstakere?

Getty Images 1275682432

Økt smittetrykk, påbud om tilrettelegging for hjemmekontor og sykefravær som følge av karantene eller sykdom skaper utfordringer for mange virksomheter. Flere arbeidsgivere ser et behov for å kartlegge vaksinestatus i forbindelse med blant annet valg av smitteverntiltak. Et spørsmål som da reises er om arbeidsgiver lovlig kan kreve koronatesting eller informasjon om vaksinasjonsstatus fra sine arbeidstakere. Dette kan bli et aktuelt spørsmål på nyåret 2022 dersom flere arbeidsgivere igjen åpner for at arbeidstakere kan jobbe sammen i kontorlokalene.

Arbeidsgivere har i utgangspunktet ikke rett til å spørre om verken vaksinestatus eller testresultat. En arbeidsgiver kan heller ikke kreve at arbeidstakere tar koronatest eller vaksine. Videre har en arbeidsgiver som hovedregel ikke anledning til å innføre ordninger som innebærer at arbeidstakere må oppgi informasjon om vaksinestatus eller testresultat indirekte, typisk i form av at hjemmekontor eller bruk av munnbind i kontorlokalene kun pålegges uvaksinerte arbeidstakere. Både direkte og indirekte informasjonsinnhenting, og pålegg om koronatest, anses som kontrolltiltak etter arbeidsmiljølovens kapittel 9. Arbeidsgiver kan bare iverksette kontrolltiltak overfor arbeidstakere når tiltaket har saklig grunn i virksomhetens forhold, og det ikke innebærer en uforholdsmessig belastning for arbeidstakeren.

Arbeidsgiver kan ha saklig grunn til å etterspørre vaksinestatus eller testresultat, eller til å kreve at de ansatte tar koronatest, dersom:

  • Mindre inngripende arbeidsmiljøtiltak som munnbind, avstand o.l. er forsøkt, men ikke gir tilstrekkelig reduksjon av smitterisiko.
  • De aktuelle kontrolltiltakene er egnet til å oppnå formålet og er saklige sett i lys av arbeidsoppgavene og arbeidsgivers virksomhet.
  • Utformingen og innføring av de aktuelle kontrolltiltakene er drøftet med de tillitsvalgte. Drøftelser skal gjennomføres så tidlig som mulig i forkant og deretter løpende.

For å sikre at kontrolltiltakene er forholdsmessige er det viktig å passe på at kontrolltiltakene:

  • ikke er mer inngripende enn det som er nødvendig for å oppnå formålet.
  • ikke varer lengre enn det som er nødvendig for å oppnå formålet.
  • ikke rammer enkeltarbeidstakere i større utstrekning enn det som er nødvendig for å oppnå formålet.

Vurderingen av hva som er et saklig og forholdsmessig kontrolltiltak avhenger av den enkelte virksomhets karakter og behov. For et helseforetak kan det for eksempel være saklig grunn til å be om informasjon om vaksinasjonsstatus, og i tillegg kreve at uvaksinerte arbeidstakere jevnlig tar koronatester, dersom de ansattes arbeidsoppgaver går ut på å ivareta personer som er sårbare for smitte. Forholdsmessigheten i et slikt tilfelle kan eksempelvis sikres ved at kontrolltiltakene ikke gjelder andre arbeidstakere enn dem som jobber med den sårbare gruppen, hvis disse ansatte utgjør en avgrenset krets eller avdeling.

Saklig grunn til å be om informasjon om vaksinestatus kan også foreligge for virksomheter som benytter seg av arbeidskraft fra land med karanteneplikt for å arbeide i Norge, fordi innhenting av slik informasjon er avgjørende for hvem som skal i innreisekarantene og hvem som kan unngå dette. For arbeidstakere fra land uten innreisekarantene vil det som hovedregel ikke være grunnlag for å spørre om vaksinestatus, med mindre arbeidstakernes arbeidsoppgaver i Norge er av en slik art at mindre inngripende tiltak som munnbind, avstand ikke gir tilstrekkelig reduksjon av smitterisiko i arbeidsutførelsen.

En virksomhet med kontoransatte eller liknende arbeidsoppgaver og organisering vil mest sannsynlig ikke ha saklig grunn til å be om informasjon om vaksinasjonsstatus eller testresultat. Arbeidsgivere i denne kategorien bør merke seg at de er forpliktet til å gjøre en risikovurdering i samarbeid med arbeidstakerne og tillitsvalgte før det settes i verk arbeidsmiljøtiltak som skal redusere smitterisiko. Som arbeidsgiver er man forpliktet til å vurdere mindre inngripende smitteverntiltakene før det eventuelt kan kartlegges at det fremdeles er risiko for smitte og dermed behov for kontrolltiltak som innhenting av informasjon om vaksinestatus eller lignende.

Thommessen bistår flere bedrifter med vurdering og innføring av ulike kontrolltiltak for på forsvarlig vis å håndtere smittesituasjonen.

Kontaktpersoner