ThommessenFlow Finn folk
Fagstoff

Formuesskatten skjerpes betydelig for oppdretterne

Laks

Nå er det avklart: Formuesskatten skjerpes betydelig for de norske eierne i de ikke-børsnoterte oppdrettsselskapene.

Fra og med inntektsåret 2022 økes formuesskattegrunnlaget for oppdrettstillatelser i ikke-børsnoterte oppdrettsselskaper ved at markedspris for tillatelsene skal brukes i stedet for tidligere praksis, der kostpris utgjorde formuesskattegrunnlaget. Markedspris vil nå bli fastsatt etter prinsipper som vil bli bestemt av Skatteetaten og Finansdepartementet, der dagens auksjonspriser vil danne et utgangspunkt for de sjablonreglene som kommer.

Dette ble vedtatt i forbindelse med statsbudsjettet for 2022. Det er nå endelig avklart at disse reglene vil bli innført som foreslått etter at et Representantforslag ble behandlet i Stortinget den 21. april 2022, jf. Dokument 8:110 S (2021-2022). Det var verken flertall for et forslag om å utsette endringene, eller et forslag om gradvis innfasing av de nye reglene.

Det som gjenstår da er å avvente retningslinjene for verdsettelse av tillatelsene Skatteetaten og Finansdepartementet kommer med.

Sammen med de øvrige skatteskjerpelsene som ble vedtatt (redusert aksjerabatt, høyere satser og økt utbytteskatt) vil endringene i formuesskatteberegningene få store konsekvenser, særlig for disse oppdrettsselskapene. Eierne av små og mellomstore ikke-børsnoterte oppdrettsselskaper, mange av dem familieeide hjørnesteinsbedrifter langs kysten, vil få økt formuesskatteregningen flere hundrede prosent. Konsekvensene vil være at selskapene fremover må ta ut store verdier i form av økt utbytte for å kunne dekke den nye formuesskatten.

Konsekvensene blir antakelig et press mot en ytterligere konsolidering i næringen samt flere børsnoteringer. I tillegg vil det medføre at disse norske selskapenes konkurransekraft svekkes ettersom de norske eierne må sette av midler til formuesskatt, og ta ut midlene fra selskapene, i motsetning til utenlandske eiere.

Mer om formuesskatten i "Ferdigsnakka"

I Norsk Fiskerinæring nr. 1 2022 ble partner Mons Alfred Paulsen utfordret til å kommentere forslaget. Med tillatelse fra Norsk Fiskerinæring publiseres artikkelen "Ferdigsnakka" her i sin helhet. Artikkelen er minst like aktuell nå etter at det er klart at endringer vil komme.

Thommessens sjømat-team

Thommessens sjømat-team består av over 20 dedikerte medarbeidere på tvers av flere juridiske fagområder, med ledende ekspertise innen sjømatnæringens verdikjeder. Sammen jobber vi for å sikre klientenes interesser og bidra til verdiskapning i en næring som er strengt regulert og som påvirkes sterkt av nasjonal og internasjonal politikk. På vår sjømatside kan du bli bedre kjent med teamet og hvordan vi bistår sjømatnæringen med alt fra regulatoriske spørsmål, konsesjoner og tillatelser, kontrakter, konstruksjonsprosjekter, tvister og patentrettslige spørsmål til oppkjøp, omstrukturering, generasjonsskifte, sammenslåinger, børsnoteringer og finansiering.

Kontaktperson