”Vi mener det er tvilsomt om regler om datalagring vil la seg forene med EMK" (den europeiske menneskerettighetskonvensjonen), heter det i utredningen.

I sin avgjørelse fra april 2014 fant EU-domstolen at Datalagringsdirektivet kan medføre alvorlige brudd på grunnleggende rettigheter som retten til privatliv og beskyttelse av personopplysninger.

Mange hadde ventet spent på avgjørelsen fordi dommen ga noen klare politiske føringer på hva som veier tyngst: Retten til personvern eller bekjempelse av terror og kriminalitet.

Les hele rapporten her.