Endringene har knyttet seg til svært ulike temaer, så som
  • aksjelovens begrensninger for konsernbidrag
  • hvorvidt det kunne ilegges utflyttingsskatt i 2002, forut for lovfesting av utflyttingsskatt
  • skatteavtaletolking knyttet til begrepet virkelig rettighetshaver

Det har også vært sterkt fokus på opplysningsplikt i selvangivelsen, herunder spørsmål om et selskap i et konsern har plikt til å gi opplysninger om andre konsernselskaper, og om formål med ulike transaksjoner.  Sakene hadde høy profil og steile fronter, med beskyldninger om skatteunndragelse i milliardklassen og tiltaler mot både selskapene og selskapenes advokater.

Nå er den siste av sakene i sakskomplekset endelig avsluttet, ved at Høyesterett har besluttet å ikke behandle Skatt vests anke i den såkalte utbyttesaken. Ingen av milliardsakene som ble tatt opp i sakskomplekset har vist seg berettiget, og fasit for staten er at den også må dekke flere titalls millioner kroner i sakskostnader.  Advokat Hanne Skaarberg Holen har vært Transocean-selskapenes advokat i skattesakene, godt hjulpet av advokat Anders Nordli. 

Det er et tankekors at skattytere kan utsettes for så sterke anklager og så store skattekrav uten grunnlag.

Dette viser betydningen av å støtte seg på gode rådgivere i en tidsalder der vi må være forberedt på skarpt søkelys på skattespørsmål og på skattyternes rapporteringsplikter.