Den såkalte "utbyttesaken" har pågått siden 2004, og ga startskuddet for etterforskning av et større sakskompleks og en serie skattevedtak. Den gjelder spørsmålet om det er grunnlag for å ilegge kildeskatt med 411 millioner kroner ved utdeling av utbytte til et holdingselskap i Danmark, som delte ut utbytte videre til sine aksjonærer hjemmehørende på Cayman Islands.

Lagmannsrettens dom er svært konkret, og konkluderer med at det ikke er grunnlag for skattemessig gjennomskjæring eller en tilordning av utbyttet som fraviker den formelle eierstrukturen.  Dermed fikk Transocean fullt gjennomslag for at ligningen skulle oppheves, og fikk også tilkjent 6,2 millioner kroner i sakskostnader.

Thommessen-partner Hanne Skaarberg Holen var Transocean-selskapenes advokat. Hun er godt fornøyd med sakens utfall, og kommenterer at

Det er gledelig at lagmannsretten kom til samme konklusjon i den sivile saken som tingretten la til grunn i straffesaken, nemlig at det ikke var grunnlag for noen skatt overhodet. Dette selv om skattyter møter en strengere bevisbyrde i sivile saker.

Hun fremhever videre lagmannsrettens konklusjon om at etableringen av holdingselskapet i Danmark ikke hadde som hovedsakelig formål å spare norsk kildeskatt, men inngikk i en større omorganisering av konsernet, for å tilrettelegge konsernstrukturen for den internasjonale riggvirksomheten:

Det er et tankekors at Transocean-selskapenes tidligere rådgivere faktisk ble tiltalt fordi de målbar denne anførselen i tilsvar til Skatt vest.  Anførselen har vist seg å være korrekt, og det var ikke grunnlag for tiltalene.

Team Thommessen omfattet også advokat Anders Nordli, og advokat Eyvind Sandvik fra Arntzen de Besche bisto som rettslig medhjelper.