Harborg og Gravers oppgave blir å utrede hvilke tilpasninger som må gjøres i det norske regelverket etter en EU-dom fra april 2014 som konkluderer med at datalagringsdirektivet er ulovlig. I sin avgjørelse fant EU-domstolen at datalagringsdirektivet kan medføre alvorlige brudd på grunnleggende rettigheter som retten til privatliv og beskyttelse av personopplysninger.

Mange hadde ventet spent på avgjørelsen fordi dommen ga noen klare politiske føringer på hva som veier tyngst: Retten til personvern eller bekjempelse av terror og kriminalitet.

Harborg og Graver skal levere sin utredning 1. juni 2015.