Lagmannsretten kom til at Vosstech AS' produkt utgjorde patentinngrep og rettsstridig utnyttelse av TCOs forretningshemmeligheter, som var resultatet av en langvarig og kostbar utviklingsprosess over flere år.

Høyesteretts ankeutvalg har nylig avgjort at det kun er erstatningsutmålingen som tillates fremmet, slik at domfellelsen for så vidt gjelder forbud mot Vosstechs utnyttelse av teknologien er rettskraftig.

Dommen gir et eksempel på effektivt vern mot illojal utnyttelse fra en tidligere samarbeidspartner av en ”sum av viten” som er spesifikk for den aktuelle bedriften. Det ble også lagt vekt på at selskapet hadde oppnådd besparelser for utviklingskostnader og tidsbruk.