Finansdepartementet har i Prop. 98 L fremmet 10. april foreslått en generell skatterettslig omgåelsesregel, og følger med dette opp tidligere utredning og høringsrunde.  Hovedtrekk i forslaget beskrives i det følgende.

Lovforslaget tar sikte på å i all hovedsak videreføre den ulovfestede omgåelsesnormen slik den er utviklet i rettspraksis.  Den består av et grunnvilkår som er at hovedformålet for en transaksjon eller transaksjonsrekke er å oppnå en skattebesparelse, og en totalvurdering som vektlegger bl.a.

  • forretningsmessig egenverdi og andre virkninger av disposisjonen enn skattefordeler,
  • skattefordelens størrelse,
  • om fremgangsmåten fremstår som kunstig,
  • om skatteformålet kunne vært oppnådd uten å rammes av omgåelsesnormen og
  • skattereglenes utforming og formål.

 

Det foreslås også lovfestet hvordan beskatningen skal gjennomføres dersom vilkårene for gjennomskjæring er oppfylt. Beskatning skal gjennomføres slik at den reflekterer det økonomiske innholdet i transaksjonen eller transaksjonsrekken, men bare så langt det er nødvendig for å hindre at skattyter oppnår den urettmessige fordelen som var formålet.

Flere høringsinstanser hadde tatt til orde for å utvide skattyters opplysningsplikt til å omfatte formålet med disposisjoner. Dette er ikke tatt til følge i Finansdepartementets forslag.  I stedet foreslås at vurderingen av transaksjonens formål vurderes ut fra objektive kjennetegn.

Omgåelsesregelen skal gjelde for skatt og MVA, men gis ikke generell anvendelse for alle avgifter i denne omgang.  Regelen foreslås lovfestet som ny § 13-2 i skatteloven, og merverdiavgiftsloven får en generell henvisning til denne.

Skatteloven § 14-90, som avskjærer underskuddsfremføring ved eierskifte og omorganiseringer, flyttes til § 13-3 i skatteloven. Samtidig tas det inn en presisering i ordlyden som klargjør at bestemmelsen også omfatter andre generelle skatteposisjoner enn skattemessige underskudd til fremføring, som for eksempel gevinst- og tapskonti og tomme positive saldi.

Skatteloven § 13-1 som gjelder internprising ble vurdert endret, men det foreslås ingen endringer i denne bestemmelsen.

Link til Prop. 98 L (2018-2019) finner du her.