Elektroniske nyhetstjenester

Skattedirektoratet sendte 18. desember 2018 på høring forslag om å innføre merverdiavgiftsfritak for elektroniske publikasjoner. I høringen ble det også foreslått en endring i merverdiavgiftsreglene for distribusjon og formidling av avgiftsfrie elektroniske nyhetstjenester. Forslaget innebar at elektroniske nyhetstjenester som blir omsatt som del av et samleabonnement som også inneholder avgiftspliktige tjenester, i sin helhet skulle behandles som avgiftspliktig. På bakgrunn av innspillene i høringsrunden varsler regjeringen i revidert nasjonalbudsjett at den ikke går videre med forslaget fra høringsrunden.

Elavgift ved utvinning av kryptovaluta

Stortinget vedtok i statsbudsjettet for 2019 å avvikle den reduserte avgiftssatsen for elektrisk kraft som leveres til datasentre som har aktivitet med utvinning av kryptovaluta. Basert på gjeldende satser (2019) vil endringen innebære en økning fra 0,5 øre per kWh til 15,83 øre per kWh. Stortinget overlot til Finansdepartementet å bestemme det endelige ikrafttredelsestidspunktet for endringen og å fastsette nærmere bestemmelser om avgrensning og gjennomføring av endringen. I revidert nasjonalbudsjett varsler regjeringen at et forslag til regelendring vil bli sendt på høring innen kort tid. Regjeringen varsler at endringen må avklares med EFTAs overvåkningsorgan (ESA) før den iverksettes.

Annet

Det er også varslet endringer som følger:

  • Redusert engangsavgift for kjøretøy og rentekompensasjon for refusjon av engangsavgift ved eksport
  • Redusert alkoholavgift for små bryggerier
  • Avgiftsmessige justeringer knyttet til produktavgift i fiskerinæringen og frekvensavgifter
  • Justeringer i reglene om skattlegging av ektefeller, renteregler for restskatt og kildeskatt, og endringsadgang for skattesaker der Staten saksøker skatteklagenemnda

 

Les mer i Prop. 115 LS. (2018–2019) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga.