For det første har Finansdepartementet vedtatt at Solvens II-reglene skal gjelde for pensjonskasser. Dette vil medføre økte og mer volatile kapitalkrav for pensjonskassene. De nye reglene vil også medføre viktige endringer i pensjonskassenes kapitalforvaltning. Reglene trer i kraft 1. januar 2019. 

For det andre har Finansdepartementet fremmet et lovforslag som vil oppheve regelen som er til hinder for at forsikringsselskaper og pensjonskasser kan eie mer enn 15 % av aksjene i såkalt "forsikringsfremmed virksomhet".

Nye soliditetsregler for pensjonskasser

Forsikringsselskaper har fulgt EUs Solvens II-regelverk siden januar 2016. Soliditetskravet i Solvens II er basert på markedsverdier og måling av risiko i hele virksomheten. Pensjonskasser har ikke vært underlagt et tilsvarende krav, og har kun vært omfattet av et solvensmarginkrav som bare tar hensyn til passiva-siden i pensjonskassenes balanse. Etter at det ble avklart at EU ikke vil innføre Solvens II-lignende regler for pensjonskasser, varslet regjeringen i 2016 at den ville vurdere å innføre særnorske regler om dette. Et høringsforslag fra Finanstilsynet var på høring frem til januar 2017. Reglene som Finansdepartementet nå har fastsatt bygger i hovedsak på Finanstilsynets høringsutkast. 

Les hele oversikten over endringene

 

Opphevelse av 15 % regelen - konsekvenser for investeringer i infrastruktu og i lånefinansierte eiendomsselskaper

Pensjonskasser og forsikringsselskaper er i dag underlagt to nivåer av restriksjoner på sine investeringer i infrastrukturvirksomhet (investeringer i kraftverk, nettvirksomhet mv) og investeringer i lånefinansierte eiendomsselskaper.

Les hele oversikten over endringene