Skatteloven § 8-11 åttende ledd bestemmer at rederibeskattede selskaper må opprettholde eller øke sin andel EØS-registrert tonnasje i forhold til andelen EØS-registrert tonnasje selskapet eide per 1. juli 2005 eller ved senere inntreden i ordningen, dersom den totale andelen av EØS-registrert tonnasje utgjør mindre enn 60 % av nettotonnasjen innenfor ordningen.

Skatteloven § 8–11 niende ledd bestemmer at det ikke skal gjelde et flaggkrav for selskap innenfor rederiskatteordningen dersom den samlede andelen EØS-registrert tonnasje innenfor ordningen per 31. desember i det foregående året er økt eller opprettholdt sammenlignet med den samlede andelen EØS-registrert tonnasje innenfor ordningen per 31. desember året før.

Sentralskattekontoret for storbedrifter har beregnet at den samlende andelen av EØS-registrert tonnasje innenfor ordningen er redusert fra 68,15% pr 31. desember 2016 til 60,18% pr 31. desember 2017. Det gjelder dermed et flaggkrav for 2018.

Selskap som har redusert EØS-flaggandel i forhold til det som forelå på måletidspunktet (1. juli 2005 eller inntreden), er i brudd med rederiskatteordningen. Slike selskap må innen rettefristen på to måneder i skatteloven § 8-17 gjenopprette selskapets EØS-flaggandel til det som forelå på måletidspunktet. Tomånedersfristen begynner å løpe fra Finansdepartementets kunngjøring, dvs fra 27. september 2018.

Departementets brev finner man her.