Det er ingen store nyheter på skatte- og avgiftsområdet. Det har vært spekulert i om Regjeringen ville fremme
endringsforslag knyttet til blant annet regler for begrensning av rentefradrag, kildeskatt på renter og royalty, endringer av reglene for når et selskap er hjemmehørende i Norge, endringer i rederiskatteordningen, lovfesting av omgåelsesregel mv. Ingen av disse endringene er inntatt eller omtalt i revidert nasjonalbudsjett.

Overgangsregelen for aksjesparekonto

Ifølge overgangsregel til aksjesparekonto kan aksjer mv overføres uten beskatning til en aksjesparekonto innen 31.12.2018. Overføring av aksjer med negativ inngangsverdi ville ikke utløse beskatning etter overgangsregelen. Regjeringen foreslår at overgangsregelen for aksjesparekonto endres, slik at negativ inngangsverdi knyttet til aksjer som overføres til aksjesparekontoen beskattes ved overføringen. Innskuddet på kontoen knyttet til slike aksjer skal settes til NOK 0, og ikke til den negative inngangsverdien. Forslaget vil gjelde med virkning fra og med 26. april 2018.

Rapportering og skattlegging av naturalytelser

Regjeringen foreslår å klargjøre at det er arbeidsgiver som har rapporterings-, trekk-, og arbeidsgiveravgiftsplikt knyttet til naturalytelser til ansatte, også i tilfeller der naturalytelser gis av arbeidsgivers forretningspartnere (kunder, leverandører og andre tredjeparter som arbeidsgiver inngår avtaler om kjøp eller salg med). Departementet foreslår også en rekke endringer i forskriftene for beskatning av naturalytelser, for å klargjøre og forenkle regelverket.

Enklere regler for utenlandske arbeidstakere

Regjeringen foreslår en enklere metode for skattlegging av arbeidstakere som er bosatt i utlandet, men som arbeider i Norge i en kortere periode. Ordningen vil være frivillig. Forslaget innebærer at arbeidstakere som er omfattet av reglene skattlegges med 25 % av bruttoinntekt. Det gis ingen fradrag, heller ikke såkalt standardfradrag. Ordningen gjelder ikke arbeidstakere som også har næringsinntekt, eller som har inntekter som overstiger trinn 3 i trinnskatten. Ordningen vil heller ikke gjelde for sokkelarbeidere eller utenlandske sjøfolk.

Dokumentasjonskrav for redusert kildeskatt

Departementet har bedt Skattedirektoratet foreslå endringer i dokumentasjonskravene som gjelder for reduksjon av kildeskatt på utbytte til utenlandsk aksjonær i norsk selskap. Bakgrunnen er at dagens regler er kompliserte og skaper unødvendig mye arbeid og usikkerhet for selskapene, aksjonærene og skattemyndighetene. Det er derfor et ønske om å gjøre dokumentasjonskravene enklere å praktisere. 

Fritak for merverdiavgift for elektroniske tidsskrift

Regjeringenforeslår å innføre et fritak for merverdiavgift på elektroniske tidsskrifter, begrenset til tidsskrifter som kan anses som parallellutgaver av trykte tidsskrifter. I dag har vi et fritak for elektroniske nyhetstjenester, herunder nettaviser, og fritaket for elektroniske tidsskrifter innebærer altså et utvidet avgiftsfritak. Regjeringen vil komme tilbake med et konkret forslag, og forslaget må godkjennes av ESA.

Redusert alkoholavgift for små bryggeri

Regjeringen foreslår å redusere alkoholavgiften på øl med 3,7 til og med 4,7 volumprosent alkohol fra små bryggerier. Forslaget innebærer en lavere avgiftssats ved omsetning av de første 200 000 literne med øl. Formålet er å bedre rammevilkårene for bryggerinæringen, da lavere alkoholavgift forventes å underbygge en mer desentralisert produksjon og et bredere produktspekter.