Offentliggjøring av innsideinformasjon

Verdipapirhandelloven pålegger utstedere å offentliggjøre innsideinformasjon "uoppfordret og umiddelbart". I enkelte tilfeller har utstedere mulighet til å utsette offentliggjøring. Informasjonsplikten på Oslo Børs og Oslo Axess reguleres av verdipapirhandelloven, mens tilsvarende forpliktelse er inntatt i medlemsreglene for Nordic ABM og Merkur Market.

Innarbeidet markedspraksis i Norge har lenge vært at plikten til umiddelbar offentliggjøring av innsideinformasjon kun gjelder i børsens åpningstid (kl. 09.00-16.30 på hverdager). Finanstilsynet har nå fastslått at denne praksisen ikke kan videreføres.

Innarbeidet markedspraksis i Norge har lenge vært at plikten til umiddelbar offentliggjøring av innsideinformasjon kun gjelder i børsens åpningstid (kl. 09.00-16.30 på hverdager). Finanstilsynet har nå fastslått at denne praksisen ikke kan videreføres. Det fremheves særlig at selskapenes systemer for offentliggjøring av informasjon, herunder Oslo Børs' NewsPoint, er tilgjengelig døgnet rundt og at de aktuelle verdipapirene kan være tilgjengelig for handel på markedsplasser med andre åpningstider.

På bakgrunn av en anmodning fra Finanstilsynet har Oslo Børs besluttet å endre praktiseringen av den løpende informasjonsforpliktelsen på alle sine markedsplasser. Fra og med 1. april 2017 må følgelig utstedere på Oslo Børs, Oslo Axess, Merkur Market og Nordic ABM offentliggjøre informasjonspliktig informasjon umiddelbart, hele døgnet og uavhengig av om markedsplassen er åpen eller ikke. Dette vil ha betydning når det forekommer kurssensitive hendelser og beslutninger utenom børsens åpningstid, hvor vilkårene for utsatt offentliggjøring ikke er oppfylt.

Dersom vilkårene for utsatt offentliggjøring er oppfylt, vil man fortsatt kunne avvente offentliggjøring, forutsatt av man varsler børsen underhånden om dette før børsåpning påfølgende handelsdag.

Umiddelbart betyr umiddelbart, men innen rimelighetens grenser

I børssirkulære 1/2017 presiserer Oslo Børs at kravet til umiddelbar offentliggjøring vil bli praktisert med et rimelighetsforbehold. Man vil ta høyde for at det kan være behov for tid til sette seg inn i de forhold som har oppstått, og forberede de opplysninger som skal offentliggjøres.

Man vil ta høyde for at det kan være behov for tid til sette seg inn i de forhold som har oppstått, og forberede de opplysninger som skal offentliggjøres.

Videre vil man ikke oppstille noen generell plikt til å ha døgnkontinuerlig beredskap for å håndtere eventuelle informasjonspliktige forhold som måtte oppstå. Dersom uforutsette forhold oppstår utenfor normale arbeidstider, for eksempel på nattestid eller i helger, vil man akseptere at selskapet bruker noe lenger tid til å områ seg før det gis informasjon til markedet. Dersom det på den annen side er ventet at noe bestemt kan inntreffe i løpet av nattetimene eller en helg, vil akseptabel reaksjonstid normalt være kortere enn for uventede hendelser. I slike tilfeller kreves det at selskapet på forhånd har lagt forholdene til rette for en rask og sikker informasjonshåndtering.

Noen praktiske situasjoner

I børssirkulæret gir børsen videre veiledning om praktiseringen av informasjonsplikten i enkelte situasjoner:

  • Rettede emisjoner: I tilfeller der man plasserer en rettet emisjon utenfor børsens åpningstid, må man som hovedregel offentliggjøre resultatene (størrelse, pris, tildeling osv.) så snart styret har besluttet å godkjenne den rettede emisjonen. Selv om det ikke kan utelukkes at det kan foreligge omstendigheter som gir grunnlag for å avvente offentliggjøring også etter dette tidspunktet, vil man normalt ikke kunne vente med offentliggjøring til før børsåpning påfølgende morgen, slik praksis er i dag.
  • Års- og delårsrapporter: Dagens praksis, hvor finansielle rapporter normalt vedtas etter børsslutt og offentliggjøres innen børsåpning påfølgende dag, kan i all hovedsak bli videreført. Børsen påpeker at dette vil bli akseptert av hensyn til å ha en god og strukturert prosess rundt offentliggjøringen, samt praksis på europeiske handelsplasser, men det understrekes samtidig at dette forutsetter at det er offentliggjort en finansiell kalender, og at den finansielle rapporten publiseres i henhold til denne.
  • Utbytteforslag: Informasjon om utbytte som foreslås eller besluttes som en del av styrets vedtakelse av en finansiell rapport, kan offentliggjøres på samme tidspunkt som den finansielle rapporten. Dersom utbyttet ikke er en del av vedtakelsen av en slik rapport, kan man derimot ikke avvente offentliggjøring.

Det er enkelte andre typiske situasjoner som børsen ikke direkte omtaler, som for eksempel overtakelsesprosesser, fortrinnsrettsemisjoner, vesentlige salg eller oppkjøp eller betydelige refinansieringer. Det må legges til grunn at disse tilfellene typisk vil bli behandlet i tråd med omtalen av rettede emisjoner, slik at markedet som hovedregel må informeres så snart styret har fattet sitt vedtak og avtaler er inngått.

Endringer i tidsrommet for flaggeplikt

Verdipapirhandelloven pålegger investorer flaggeplikt ved erverv eller avhendelse av aksjeposter dersom deres beholdning passerer nærmere bestemte terskler. Flaggeplikten gjelder i tilknytning til aksjer som er tatt opp til handel på Oslo Børs og Oslo Axess. Selve offentliggjøring av flaggemeldingen gjøres inntil videre manuelt av Børsen, og det er derfor ikke mulig med flaggeplikt døgnet rundt.

Oslo Børs har nå besluttet at fra og med 1. april 2017 vil tidsrommet for flaggeplikten utvides med én time.

Oslo Børs har hittil lagt til grunn at transaksjoner etter kl. 16.30 som utløser flaggeplikt skal offentliggjøres innen markedets åpning påfølgende børsdag. Oslo Børs har nå besluttet at fra og med 1. april 2017 vil tidsrommet for flaggeplikten utvides med én time, til kl. 17.30, og at flaggepliktige transaksjoner avtalt etter dette må sendes i tide til at børsen kan besørge offentliggjøring av disse fra kl. 08.00 påfølgende handelsdag.

Thommessen følger den finansregulatoriske regelverksutviklingen tett. Du kan lese våre tidligere nyhetsbrev om tilgrensende temaer som du finner lenker til nedenfor: