Gjeldende regler

Etter gjeldende regler kan ikke forsikrings- og pensjonsforetak drive annen virksomhet enn forsikrings- og pensjonsvirksomhet. Annen virksomhet kalles gjerne "forsikringsfremmed virksomhet". Forsikrings- og pensjonsforetak kan ikke eie mer enn 15 prosent av aksjene i foretak som driver forsikringsfremmed virksomhet. Denne restriksjonen omfatter alt fra eierskap i nettvirksomhet til lånefinansiert eiendomsvirksomhet.

Både Energi Norge og Finans Norge har argumentert for at denne særnorske regelen er unødvendig etter at Solvens II ble innført i norsk rett. Solvens II innebærer blant annet en overgang fra kvantitative investeringsbegrensninger (som 15 %-regelen representerer) til kvalitative investeringsregler, hvor foretakene selv har ansvaret for å allokere sine eiendeler og investeringer på en forsvarlig måte innenfor risikosensitive solvenskapitalkrav.

Opphevelse av 15 %-regelen

Finansdepartementet ser nå ut til å være villige til å endre disse reglene – i hvert fall for forsikringsselskaper. I brev 5. april 2017 har Finansdepartementet bedt Finanstilsynet "vurdere" om 15 %- regelen bør oppheves. Uavhengig av denne vurderingen, bes om et høringsnotat om fjerning av grensen. I lys av at Finanstilsynet tidligere har tatt til orde for å oppheve 15 %-regelen, finner vi det sannsynlig at Finanstilsynet vil være positive til å oppheve regelen.

Finanstilsynet har fått frist til 1. juni 2017 med å utarbeide et utkast til nødvendige lovendringer med utkast til høringsnotat. Vi forventer at et slikt forslag vil sendes på alminnelig høring før sommeren, og at det kan fremmes et lovforslag for Stortinget høsten 2017. Det ligger således godt til rette for en opphevelse av 15 %-regelen med virkning fra 1. januar 2018.

Det er usikkert om regelen vil oppheves for pensjonskasser fra samme tidspunkt. Dersom det besluttes å innføre Solvens II-lignende regler for pensjonskasser, er det imidlertid sannsynlig at 15 %-regelen vil oppheves for pensjonskasser også.

Regulering av investeringer i nettvirksomhet og annen infrastruktur i Solvens II

Dersom 15 %-regelen oppheves, betyr det ikke at norske forsikrings- og pensjonsforetak helt fritt kan investere i forsikringsfremmed virksomhet. Solvens II-reglene innebærer blant annet at forsikringsselskaper må holde en viss andel egenkapital som buffer mot alle egenkapital­investeringer som forsikringsselskapet gjør. Denne egenkapitalandelen er risikosensitiv, slik at risikable eiendeler krever mer egenkapital enn mindre risikable eiendeler. Aksjer i nettvirksomhet og annen infrastruktur har tidligere blitt regnet som risikable eiendeler med høye krav til egenkapital. EU har nylig vedtatt nye regler etter Solvens II, som innebærer gunstige kapitalvektingsregler for forsikringsselskapers investeringer i "kvalifiserte infrastrukturprosjekter". Etter vår vurdering vil en rekke investeringer i norsk nettvirksomhet anses som "kvalifisert infrastruktur". Disse reglene er gjennomført i norsk rett med virkning fra 1. januar 2017.

Konsekvenser for norsk nettvirksomhet

Den norske kraftbransjen har behov for betydelig tilførsel av kapital for å finansiere utbygging og rehabilitering av nett og kraftproduksjon i årene som kommer. De siste årene har vi samtidig sett en stadig tiltagende interesse for norsk kraftvirksomhet og -infrastruktur fra utenlandsk forsikrings- og pensjonskapital, både knyttet til nett, vannkraftproduksjon, vindkraft og fjernvarme. I og med de nye reglene etter Solvens II, vil denne interessen bare øke og en opphevelse av 15 %-regelen vil gi norsk forsikrings- og pensjonskapital muligheten til å delta i finansieringen av den norske kraftbransjen på lik linje med utenlandsk kapital.