Fra og med 1. april 2017 må utstedere på Oslo Børs, Oslo Axess, Merkur Market og Nordic ABM offentliggjøre informasjonspliktig informasjon umiddelbart, uavhengig av om markedsplassen er åpen eller ikke. Fra samme dato utvides også tidsrommet for flaggeplikt for investorer på Oslo Børs og Oslo Axess.

Utsteders offentliggjøring av innsideinformasjon

Verdipapirhandelloven § 5-2 (1) pålegger utstedere å offentliggjøre innsideinformasjon uoppfordret og umiddelbart. I enkelte tilfeller har utstedere mulighet til å utsette offentliggjøring etter verdipapirhandelloven § 5-3. Informasjonsplikten på Oslo Børs og Oslo Axess reguleres av verdipapirhandelloven, mens tilsvarende forpliktelse er inntatt i medlemsreglene for Nordic ABM og Merkur Market.

Innarbeidet markedspraksis i Norge har lenge vært at plikten til umiddelbar offentliggjøring av innsideinformasjon kun gjelder i Børsens åpningstid (kl. 09.00-16.30 på hverdager). Finanstilsynet har nå fastslått at denne praksisen ikke kan videreføres. Det fremheves særlig at selskapenes systemer for offentliggjøring av informasjon, herunder Oslo Børs' NewsPoint, er tilgjengelig døgnet rundt og at de aktuelle verdipapirene kan være tilgjengelig for handel på markedsplasser med andre åpningstider. Det er verdt å merke seg at nærmest hele hovedlisten til Oslo Børs er tatt opp til handel på regulerte markedsplasser i EU.

På bakgrunn av en anmodning fra Finanstilsynet har Oslo Børs besluttet å endre praktiseringen av den løpende informasjonsforpliktelsen på alle sine markedsplasser. Fra og med 1. april 2017 må følgelig utstedere på Oslo Børs, Oslo Axess, Merkur Market og Nordic ABM offentliggjøre informasjonspliktig informasjon umiddelbart, hele døgnet og uavhengig av om markedsplassen er åpen eller ikke. Endringen medfører at utstedere må endre sine interne rutiner for offentliggjøring av informasjonspliktig informasjon. Det er blant annet uklart hvordan Oslo Børs skal håndtere meldinger om utsatt offentliggjøring utenfor Børsens åpningstid. Meldinger om utsatt offentliggjøring skal rettes uoppfordret og umiddelbart til markedsplassen. I praksis gjøres dette gjerne ved å ringe markedsovervåkningen på Børsen. Oslo Børs har varslet at de vil informere ytterligere om endringene og praktiske konsekvenser i denne forbindelse før de trer i kraft.

Endringer i tidsrommet for flaggeplikt

Verdipapirhandelloven § 4-3 pålegger investorer flaggeplikt ved erverv aller avhendelse av aksjeposter dersom deres beholdning passerer nærmere bestemte terskler. Flaggeplikten gjelder i tilknytning til aksjer som er tatt opp til handel på Oslo Børs og Oslo Axess. Selve offentliggjøring av flaggemeldingen gjøres inntil videre manuelt av Børsen, og det er derfor ikke mulig med flaggeplikt døgnet rundt.

Oslo Børs har hittil lagt til grunn at transaksjoner etter kl. 16.30 som utløser flaggeplikt kan offentliggjøres innen markedets åpning påfølgende børsdag. Oslo Børs har nå besluttet at fra og med 1. april 2017 vil tidsrommet for flaggeplikten utvides med én time, til kl. 17.30. Endringen vil ikke påvirke primærinnsiders meldeplikt etter verdipapirhandelloven § 4-2.

Det er ventet ytterligere endringer i reglene om flaggeplikt. Dette er behandlet nærmere i vårt nyhetsbrev fra februar 2016.