Olje- og energidepartementet (OED) har vedtatt endringer i forskrift i medhold av oreigningslova § 5 vedrørende saksbehandlingen for ekspropriasjon i bestemte typer vannkraftsaker med virkning fra 1. januar 2016.

Dagens saksbehandling

Etter vassdragsreguleringsloven § 16 innebærer konsesjon til en vassdragsregulering samtidig en rett til ekspropriasjon av nødvendig grunn og rettigheter til gjennomføring av tiltaket. For konsesjoner etter vannressursloven er det oreigningsloven § 2 som hjemler ekspropriasjonsretten. I disse tilfellene gir forskrift av 2. juni 1960 (forskrift til oreigningsloven) det forvaltningsorgan som gir konsesjon, samtidig myndighet til å fatte vedtak om eller samtykke til ekspropriasjon.

Til tross for det ovennevnte er det noen typetilfeller der Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har hatt myndighet til å gi pålegg og godkjennelser i medhold av eksisterende vassdragskonsesjoner, lov eller forskrift som kan medføre behov for ekspropriasjon av tilleggsarealer, men hvor NVE likevel ikke har hjemmel til samtidig å fatte vedtak om eller samtykke til ekspropriasjon. NVE har i disse tilfellene måttet nøye seg med å gjøre en vurdering av tiltaket, mens den formelle ekspropriasjonsmyndigheten har ligget hos fylkesmannen.

Forenkler behandlingen

For å forenkle saksbehandlingen har departementet nå vedtatt den nevnte forskriftsendringen, som kort oppsummert innebærer at ekspropriasjonsmyndigheten overføres til NVE i de tilfellene der NVE selv fatter vedtak eller gir pålegg i medhold av eksisterende vassdragskonsesjoner, lov eller forskrift, og hvor tiltaket medfører behov for ekspropriasjon av tilleggsarealer.  

Mer informasjon om vedtaket fremgår av kongelig resolusjon av 3. november 2015.