Endringsforslaget innebærer kort oppsummert at nettselskap som tilbyr dagens løsning for fellesfakturering av strøm og nettleie via nettselskap (såkalt "samfakturering") også må tilby gjennomfakturering til de kraftleverandører som ønsker det. Gjennomfakturering er en modell for felles fakturering via kraftleverandør. Nettselskapet sender faktura for betaling for nettjenestene til kundens kraftleverandør, som på vegne av kunden betaler. Kraftleverandøren fakturerer så kunden for nettleiebeløpet via strømfakturaen.  

Favoriserer ingen kraftleverandører

NVE mener at ordningen med gjennomfakturering er en type felles fakturering som ikke favoriserer noen kraftleverandører, og at innføringen av en slik ordning vil kunne medføre at kraftleverandørene får likere konkurransevilkår. Likere konkurransevilkår vil i sin tur føre til økt konkurranse innenfor de ulike nettområdene. Ordningen med gjennomfakturering vil også kunne gi flere strømkunder muligheten til å få en samlet faktura for kraft og nettleie.

Foreslår alternativ løsning

På bakgrunn av innspill fra flere av høringsinstansene, foreslo NVE i en tilleggshøring en alternativ løsning for gjennomføring som vil kreve færre tilpasninger hos både nettselskap og kraftleverandører enn forslaget omtalt i det opprinnelige høringsdokumentet. Den alternative løsningen går ut på at kraftleverandører som velger gjennomfakturering i et nettområde er forpliktet til å ha gjennomfakturering for alle forbrukere innenfor dette området.

Kan tre i kraft fra juli

Fristen for kommentarer til tilleggshøringen var 5. desember 2015. NVE vurderer i disse dager innkomne høringsuttalelser til dette høringsdokumentet, samt mottatt innspill til det opprinnelige føringsforslaget. Dersom NVE vedtar det alternative forslaget, tas det sikte på at endringene trer i kraft 1. juli 2016.

For å lese mer om gjennomfakturering og de aktuelle høringsdokumentene vedrørende forslagene til endringer i avregningsforskriften se NVEs hjemmesider.