Det følger av bestemmelsen at forsikrings- og pensjonsforetak får fradrag for nødvendige avsetninger til å dekke eller sikre kontraktsmessige forpliktelser overfor de forsikrede. Ved innføringen av Solvens II ble den regnskapsmessige beregningen av forsikringstekniske avsetninger endret. Finansdepartementet har arbeidet med å endre skatteloven § 8-5 slik at fradragsretten for skatteformål tilpasses Solvens II. Høringsnotatet som ble publisert den 8. februar 2018 er det andre høringsnotatet om endringen. Det forrige notatet resulterte i betydelige høringsinnspill, som departementet nå har vurdert. Høringsfristen er satt til 7. mai 2018. 

Skadeforsikringsforetak

Hovedreglene

Finansdepartementet foreslår at skatteloven § 8-5 endres slik at skadeforsikringsforetak gis fradrag for følgende:

(i)     Avsetninger for ikke opptjent bruttopremie etter årsregnskapsforskriften for skadeforsikringsforetak § 3-5 første ledd.

(ii)    Avsetninger for ikke avløpt risiko etter årsregnskapsforskriften for skadeforsikringsforetak § 3-5 første ledd.

(iii)   Erstatningsavsetning etter årsregnskapsforskriften for skadeforsikringsforetak § 3-5 tredje ledd.

Dette innebærer at fradragsretten kobles direkte mot de regnskapsmessige avsetningene for skadeforsikringsforetak. Slike foretak får dermed kun fradrag for avsetninger til forventede (sannsynlige) fremtidige kostnader, basert på skadefrekvens og skadeomfang i den aktuelle bransjen.

I utgangspunktet innebærer endringen at differansen mellom tidligere avsetninger (avsetningen for 2017) og avsetningene for 2018 etter den nye bestemmelsen, skal inntektsføres i sin helhet i inntektsåret 2018. Dette vil kunne lede til en betydelig økt skatt for 2018 for mange selskaper. For å ivareta konkurransemessige forhold, foreslår departementet at differansen mellom avsetningen for 2017 og 2018 settes av på en egen konto som skal inntektsføres lineært over 10 år. Dersom avsetningen for 2018 skulle være høyere enn for 2017, kan hele differansen fradragsføres i 2018.

Naturskadefondet og Garantiordningen

Forslaget til ny bestemmelse innebærer at det ikke lenger vil bli gitt fradrag for avsetninger til naturskadefond og den såkalte Garantiordningen i skadeforsikring. For å unngå umiddelbar beskatning av opparbeidede avsetninger, foreslår departementet en overgangsordning som innebærer at samlede avsetninger til naturskadefond og garantiordningen ved utgangen av 2017 kan settes av på en egen konto som kommer til beskatning først ved avvikling av skadeforsikringsvirksomheten.

Særlig om sjøforsikringsforetak

Finansdepartementet legger til grunn at det i utgangspunktet ikke er noen grunn til å innføre særlige skatteregler for sjøforsikringsforetak generelt. Det foreslås imidlertid særlige regler for foretak som anses som reelt gjensidige sjøforsikringsforetak. Finansdepartementet foreslår at premieinntekter i reelt gjensidige sjøforsikringsforetak skal fritas for skatt fra og med 2018. Fritaket vil bli notifisert til ESA som statsstøtte for å få bekreftet at tiltak ikke innebærer statsstøtte i EØS-avtalens forstand.

For reelt gjensidige sjøforsikringsforetak foreslår det en særlig overgangsregel hvor 75 % av opparbeidede avsetninger kan overføres egenkapital skattefritt. De resterende 25 % beskattes etter den alminnelige overgangsregelen for skadeforsikringsselskaper, dvs. med 10 % årlig lineært. Årsaken til at 75 % fritas for beskatning er at denne andelen skjønnsmessig anslås å knyttet seg til historiske premieinntekter, som altså gjøres skattefrie for slike foretak også fremover.

Særlig om utenlandske skadeforsikringsselskaper

Utenlandske skadeforsikringsselskaper er underlagt en sjablongregel som innebærer at tre prosent av selskapets brutto premieinntekter skal anses som alminnelig inntekt. Foretak som omfattes av EØS-avtalen eller skatteavtale kan velge å bli beskattet etter alminnelig skatteregler, herunder skatteloven § 8-5. Finansdepartementet foreslår å avvikle særregelen, slik at utenlandske skadeforsikringsforetak beskattes etter de ordinære skattereglene fremover.

Tidfesting av fradrag for premie til skadeforsikring

Finansdepartementet foreslår å presisere i skatteloven § 14-28 at fradrag for premie til skadeforsikring skal tidfestes til den perioden forsikringsdekningen gjelder for. Det innebærer at skattyter med fradragsrett for slik premie, ikke skal kunne fradragsføre premie ved forfall dersom premien gjelder mer enn den aktuelle skattleggingsperioden.

Livsforsikrings- og pensjonsforetak

Forslag til nye regler

Når det gjelder livsforsikrings- og pensjonsforetak legger Finansdepartementet til grunn at dagens skatteregler har gitt opphav til betydelige fradrag som følge av asymmetrisk behandling av henholdsvis skattepliktige inntekter, herunder gevinster og tap, og fradragsberettigede avsetninger (blant annet kursreguleringsfond). Dette har ifølge departementet ledet til opparbeidelse av betydelige fremførbare underskudd i næringen. Finansdepartementet foreslår på denne bakgrunn enkelte viktige endringer i beskatningen av livsforsikrings- og pensjonsforetak.

For det første foreslår departementet at regnskapslovgivningens regler skal legges til grunn ved skattlegging av inntekter og fradrag for kostnader, herunder gevinster og tap, knyttet til investeringsvalg- og kollektivportefølje. Endringen har som formål å unngå asymmetrisk behandling av enkelte inntekter og kostnader. Etter dagens regler vil blant annet urealiserte aksjegevinster i kundeporteføljen og urealiserte gevinster på fast eiendom  ikke beskattes, samtidig som overføringen av overskudd til kundene fradragsføres gjennom avsetninger etter § 8-5. Ved at regnskapslovgivningens regler legges til grunn for den skattemessige behandlingen, vil urealiserte aksjegevinster og eiendomsgevinster inngå som skattepliktig inntekt, samtidig som tildeling av gevinstene til kundene fradragsføres gjennom avsetninger etter skatteloven § 8-5. Dermed skal man få symmetrisk behandling av urealisert verdistigning på aksjer og eiendomsgevinster på henholdsvis inntekts- og fradragssiden.

For det andre foreslår departementet at det presiseres at det bare skal gis fradrag etter skatteloven § 8-5 for avsetninger som knytter seg til midler i investeringsvalg- og kollektivportefølje (kundemidler), jf. skatteloven § 8-5 (1) bokstav d. Hensikten med bestemmelsen er å klargjøre skillet mellom selskapsmidler og kundemidler for skatteformål.

For det tredje foreslås det at avsetninger til risikoutjevningsfond ikke lenger skal gi fradrag etter skatteloven § 8-5. Begrunnelsen er at risikoutjevningsfond ikke er en del av kundemidlene, og dermed ikke bør skjermes mot beskatning.

For det fjerde foreslår departementet at unntaket i fritaksmetoden for finansielle instrumenter som forvaltes i kollektiv- og investeringsvalgporteføljen oppheves. Etter departementets syn er det ikke behov for unntaket når beskatningen etter forslaget til nye regler skal følge regnskapsmessig behandling.

Overgangsregler

Finansdepartementet legger til grunn at de nye reglene kan ha store skattemessige konsekvenser for enkelte livsforsikrings- og pensjonsforetak. Etter departementets syn er det imidlertid ikke urimelig at foretakene, som har bygget opp betydelige fremførbare underskudd, nå må samordne disse underskuddene med den ubeskattede inntekten som har gitt grunnlag for asymmetrisk behandling.

For enkelte selskaper kan imidlertid endringene ha store likviditetsmessige effekter, for eksempel dersom underskudd er ført til fradrag mot inntekter fra konsernforbundne selskaper. For å avdempe denne effekten foreslås det en overgangsregel som innebærer at inntektsføring av urealiserte gevinster i 2018 som overstiger selskapets fremførbare underskudd fra tidligere år, kan føres på gevinst- og tapskonto, dvs. med 20 % årlig.