Bakgrunnen for rapporten er at ESA i 2015 foreløpig konkluderte med at skattefritak og konkursimmunitet for stat, fylkeskommuner, kommuner og helseforetak er i strid med EØS-avtalens regler om offentlig støtte. Departementet ba derfor om en grundig vurdering av om Norge er forpliktet til å endre reglene om skatteplikt og konkursforbud.

Utvalget konkluderer med at skatteplikt og regnskapsmessig skille mellom den konkurranseutsatte virksomheten og det offentliges øvrige aktiviteter i utgangspunktet er et minimum etter EØS-avtalen. Derimot er det etter utvalgets oppfatning ikke påkrevd etter EØS-avtalens støtteregler å skille ut kommersiell aktivitet i egne selvstendige juridiske enheter (utskilling), men det anbefales i noen grad å gjøre dette.

Utvalget anbefaler at det etableres et kontrollregime for å sikre at det offentlige, når det driver kommersiell aktivitet, driver som en normal markedsaktør (markedsaktørprinsippet). Kontrollen foreslås å ligge til Konkurransetilsynet, mens utvalget er uenige om hvor langt kontroll skal gå (pålegg om utskilling, eller også pålegg om tilbakeføring av støtte).

Arbeidsgruppen foreslår å etablere et generelt prinsipp om at det offentlige skal drive på markedsmessige vilkår når det driver kommersiell aktivitet.

Et mindretall i rapporten etterlyser en mer fullstendig konsekvensanalyse av gevinster og kostnader forbundet med de tiltak som foreslås, og etterlyser at utvalget i større grad utfordrer EØS-avtalens og ESAs yttergrenser. Blant annet anføres det at EØS-avtalen beskytter offentlige eierskap og det offentlige selvstyret til å organisere sosial- og velferdstjenester.

Rapporten skal på høring. For offentlige aktører som konkurrerer med private aktører, vil rapporten kunne føre til utskilling for å skape et klarere skille mellom rollen som offentlig myndighet og rollen som aktør i et marked. For private aktører som har blitt utfordret av offentlige aktører, vil rapporten kunne bidra til å belyse mulige konkurransevridninger, og rapporten kan foranledige ny regulering i markeder som ikke allerede er regulert.

Thommessen har bred erfaring med EØS-regelverket og bistår gjerne aktører som har interesse i utfallet av høringsprosessen med å utarbeide høringssvar eller konsekvensanalyse.