Forskrift om kapasitetsøkning

Like før jul, 22. desember 2017, vedtok Nærings- og fiskeridepartementet forskrift om kapasitetsøkning i produksjonsområdene. Forskriften gjelder for kommersielle tillatelser og utviklingstillatelser registrert i akvakulturregisteret innen 31. desember 2017.

Forskriften fastsetter nærmere bestemmelser om hvordan kapasitetsøkningen skal tilbys og tildeles. Tilbudet om kapasitetsøkning omfatter tillatelser hjemmehørende i de grønne produksjonsområdene, og de tillatelser som oppfyller unntaksbestemmelsene som gir den enkelte innehaver mulighet til økt kapasitet uavhengig av miljøstatus i det enkelte produksjonsområdet. Frist for å søke om kapasitetsøkning er satt til 31. januar 2018.

Tilbud om kapasitetsøkning i de grønne produksjonsområdene

Etter forskriftens kapittel 2 tilbys en kapasitetsøkning på 2% for tillatelser hjemmehørende i produksjonsområde 1 og 7-13. Hvilket produksjonsområde den enkelte tillatelse er hjemmehørende i, følger av det enkelte tillatelsesdokument.

Kapasitetsøkningen på 2% tilbys mot innbetaling av et vederlag satt til kr 120.000 per tonn. Søknad om kapasitetsøkning skal sendes senest 31. januar 2018, og vederlaget for kapasitetsøkningen for kommersielle tillatelser skal være mottatt av Fiskeridirektoratet innen 31. januar 2018. For utviklingstillatelser er betalingsfristen sammenfallende med fristen for innbetaling av vederlag for konvertering til kommersielle tillatelser jf. laksetildelingsforskriften § 23 c. Departementet oppfordrer alle som ønsker å takke ja til tilbudet om kapasitetsøkning til å gjøre dette i god tid før søknadsfristen går ut, og man bør sette seg godt inn i regelverket og krav til søknad.

Det kan ikke søkes om mindre enn 2% kapasitetsøkning for den enkelte tillatelse, men det kan søkes om kapasitetsutvidelse på en eller flere bestemte tillatelser. Det er med andre ord ikke et krav om å søke kapasitetsutvidelse for samtlige av selskapets tillatelser.

Det er fylkeskommunen som vil behandle søknaden og treffe vedtak, mens Fiskeridirektoratet vil fungere som klageinstans.

I tillegg til tilbud om 2% vekst i grønne områder vil innehaveren også ha mulighet til ytterligere 4% vekst etter forskriftens kapittel 3. Vilkårene for veksten omtales i grove trekk nedenfor.

Tilbud om kapasitetsøkning uavhengig av miljøstatus i produksjonsområder

Etter forskriftens kapittel 3 tilbys det en kapasitetsøkning på 6% uavhengig av miljøstatus i tillatelsens hjemmehørende produksjonsområde. Kapasitetsøkning etter kapittel 3 er et unntak fra det grunnleggende prinsipp etter produksjonsområdeforskriften hvor det er de miljømessige forhold i de enkelte produksjonsområdene som skal være styrende for kapasitetsjusteringen av tillatelsene hjemmehørende i produksjonsområdet.

For å kvalifisere for tilbud om kapasitetsøkning etter kapittel 3 stilles det krav om oppfyllelse av visse miljøkriterier, knyttet til den eller de lokaliteter som oppfyller kvalifiseringskriteriene. Kapasitetsjusteringen skjer altså på tillatelsesnivå, mens det er situasjonen på lokalitetsnivå som avgjør om det blir vekst eller ikke.

Forskriftens § 12 oppstiller to ulike alternativer for kapasitetsøkning uavhengig av miljøstatus i produksjonsområdet, og er (forenklet fremstilt her):

i)             Der hvor lakseluslarver ikke slippes ut i frie vannmasser og dette kan dokumenteres av en uhildet faginstans for siste produksjonssyklus.

ii)            Krav til færre enn 0,1 hunnlus per fisk ved alle tellinger i perioden 1. april til 30 september for 2016 og 2017, eller at utslippet av egg og frittsvømmende stadier av lakselus til miljøet ikke er større enn hva tilfellet ville vært fra et tilsvarende antall fisk med lusenivå på 0,1 voksne hunnlus i snitt per fisk. I tillegg kan fisken kun være behandlet medikamentelt mot lakselus 1 gang under produksjonssyklusen, og det må ikke være truffet vedtak om reduksjon av maksimalt tillatt biomasse (for 2016 og 2017).

Av de to alternativene er det alternativ ii) som fremstår som den mest praktiske og lempeligste, men dette må selvsagt vurderes av den enkelte. Formålet med unntaksbestemmelsene er at aktører som påvirker miljøet i produksjonsområdet i vesentlig mindre grad enn andre skal kunne få unntak. Søknader for lokaliteter hvor det mangler ukentlig rapportering for telling av lus, risikerer å få sin søknad avvist. Man bør sette seg grundig inn i hvilke krav som stilles til søknaden.

Søknadsfrist for tilbud om kapasitetsøkning uavhengig av miljøstatus er satt til 31. januar 2018, og også her ervederlaget satt til kr 120.000 per tonn. 

Det samlede tilbud om kapasitetsøkning skal i sum ikke overstige 6%. Der hvor innehaver både har rett til kapasitetsøkning etter kapittel 2 og kapittel 3, kan den samlede økningen i sum kun være 6% (og ikke 2% + 6%).

Mer informasjon

Forskrift om kapasitetsøkning.

Nærings- og fiskeridepartementet veileder til forskrift om kapasitetsøkning.

Fiskeridirektoratet – kapasitetsøkning 2017/2018

Kunngjøring av tilbud om kapasitetsøkning på eksisterende tillatelser.

Kunngjøring om kapasitetsøkning uavhengig av miljøstatus i produksjonsområder

Brukerveiledning til utfylling av søknadsskjema for 2% økning.

Søknadsskjema for søknad om 6% utvidelse uavhengig av miljøstatus