I høringsdokumentet foreslår NVE flere endringer i regelverket om anleggsbidrag fastsatt med hjemmel i energiloven, herunder blant annet å innføre plikt for nettselskap til å kreve anleggsbidrag for investeringer i regional- og sentralnettet.

Anleggsbidrag i regional- og transmisjonsnettet  

Kunder som har bedt om tilknytning eller økt kapasitet i regional- og transmisjonsnettet har til nå som klar hovedregel ikke betalt for nettinvesteringer. De eneste unntakene har vært kundespesifikke anlegg. I NVEs høringsdokument er det foreslått at nettselskapene skal fastsette og kreve inn anleggsbidrag for investeringer i regional- og transmisjonsnettet. NVE legger opp til at endringen skal tre i kraft fra 1. januar 2019.

Overgangsbestemmelsen § 16-12 angir kriterier for å avgjøre hvilke saker som skal håndteres etter gjeldende regelverk før 1. januar 2019 og hvilke saker som skal håndteres etter det foreslåtte regelverk. For at en sak skal behandles etter regelverket gjeldende før 1. januar 2019 må kriteriene i § 16-12 første ledd bokstav a) til c) eller første ledd bokstav a) og c) og andre ledd være oppfylt. Fristen for å oppfylle kriteriene er i høringsdokumentet satt til 26. mars 2018 – dagen før høringsdokumentet ble publisert. 

For kraftprosjekter i overgangsfasen mellom planlegging og gjennomføring kan det være utfordrende å vurdere om overgangskriteriene er oppfylt. Vår erfaring tilsier at det i praksis vil bli særlige utfordrende for de involverte aktører å ta stilling til kriteriet i bokstav c). I NVEs høringsdokument er det foreslått at bestemmelsen skal ha følgende ordlyd: "Nettselskap kan ikke kreve anleggsbidrag fra kunder i regional- og transmisjonsnettet når (…) nettselskap og kunde har inngått bindende økonomiske avtaler med hverandre eller tredjepart før 26. mars 2018."

Andre endringer i regelverket om anleggsbidrag

I NVEs høringsdokument er det foreslått å erstatte gjeldende § 17-5 med et nytt kapittel 16 om anleggsbidrag. I tillegg til innføring av krav om anleggsbidrag i regional- og transmisjonsnettet, foreslår NVE å forskriftsfeste nye krav der gjeldende regelverk og praksis har vært ansett mangelfullt. De foreslåtte kravene som vil føre til størst endring er

  • Nettselskapene skal bruke anleggsbidrag. NVE foreslår at nettselskapene skal fastsette og kreve inn anleggsbidrag ved nettilknytninger og oppgraderinger som utløser nettinvesteringer. Etter gjeldende regelverk har dette vært valgfritt for nettselskapene.
  • Begrensninger i bruk av bunnfradrag. NVE foreslår å begrense eller forby bruk av bunnfradrag for å forhindre at nettselskapene som ikke ønsker å kreve anleggsbidrag setter et høyt bunnfradrag for unngå plikten til å kreve anleggsbidrag. Etter gjeldende regelverk er ingen nedre grense for hvor liten del av kostnadsgrunnlaget nettselskapene kan kreve dekket.
  • Nettselskapene skal følge tiårsregelen. NVE foreslår at nettselskapene skal fastsette og kreve anleggsbidrag fra kunder som gis tilknytning eller økt kapasitet i nettanlegg som ble anleggsbidragsfinansiert for inntil ti år siden. Etter gjeldende regelverk har dette vært valgfritt for nettselskapene.
  • Tak på kostnadsoverskridelser. NVE foreslår et tak på kostnadsoverskridelser som nettselskapene kan kreve at kunden dekker. Forslaget innebærer at nettselskapene kun kan kreve at kunden dekker kostnadsoverskridelser inntil 15% av det estimerte anleggsbidraget, forutsatt at overskridelser ikke skyldes forhold på kundens side. Etter gjeldende regelverk er det ikke satt en øvre grense for kostnadsoverskridelser som kan kreves dekket av kunden.

Endringer i regelverket for tariffer for uttak og innmating  

NVE foreslår også endringer i reglene for utforming av tariffer for uttak i regional- og transmisjonsnettet og utforming av tariffer for innmating fra produksjon. De viktigste endringsforslagene er

  • Ukentlig tidsoppløsning for marginaltapssatser. NVE foreslår å innføre krav til ukentlig beregning av marginaltapssatser i regional- og transmisjonsnettet.
  • Tariffer for innmating av produksjon. NVE foreslår at fastleddet for innmating fra produksjon skal fastsettes på grunnlag av faktisk innmating for alle produsenter. Etter gjeldende regelverk har det vært adgang til å fastsette fastleddet for innmating fra produsenter under 1 MW på grunnlag av beregnet innmating.
  • Tilknytningsgebyr foreslås fjernet. NVE foreslår å fjerne adgangen for nettselskapene til å kreve tilknytningsgebyr ved nye tilknytninger eller ved oppdimensjonering av en eksisterende tilknytning.

Betaling for nettutredninger  

NVE foreslår videre at nettselskapene kan ta betalt for nettutredninger når effektbehov og lokalisering ikke er rimelig avklart. Dersom de innledende nettanalysene viser at det ikke er driftsmessig forsvarlig å gi kunden tilknytning uten å oppgradere eksisterende nett, er nettselskapene etter gjeldende regelverk forpliktet til å foreta videre utredninger, søke konsesjon, og gjennomføre nødvendige investeringer uten ugrunnet opphold. NVEs forslag innebærer at nettselskapene skal ta betalt for videre utredninger og utarbeidelse av konsesjonssøknad.

Tiltak   

NVEs forslag om å innføre krav om anleggsbidrag i regional- og transmisjonsnettet vil få store økonomiske og praktiske konsekvenser for nettselskap og kunder. Vi anbefaler berørte aktører å iverksette en intern prosess for å klargjøre hvilke konsekvenser endringsforslaget kan få for deres virksomhet. For aktører involvert i utbyggingsprosjekter i overgangsfasen mellom planlegging og gjennomføring blir det særlig viktig å vurdere om prosjektet oppfyller kriteriene for å behandles etter regelverket gjeldende før 1. januar 2019.

Vi anbefaler også at de berørte aktører benytter muligheten til å komme med en høringsuttalelse for slik å synliggjøre konsekvensene av endringsforslaget, samt å komme å påvirke den endelige utformingen av regelverket. Fristen for å komme med høringsuttalelse til de foreslåtte endringene er satt til 25. mai 2018. NVE vil etter høringsfristens utløp vurdere de innkomne høringsuttalelsene. Høringsdokumentet er i sin helhet tilgjengelig her.

Vi bistår gjerne med rådgivning om konsekvensene av de foreslåtte endringene og ved utarbeidelse av høringsuttalelse.