Vi oppfordrer alle våre klienter til å vurdere hvordan forskriftsendringene vil påvirke deres prosjekter og gjennomføre tiltak for å sikre at prosjektene er best mulig tilpasset det nye regelverket før dette trer i kraft.

Anleggsbidrag i regional- og transmisjonsnettet

Kunder som har bedt om tilknytning eller økt kapasitet i regional- og transmisjonsnettet har etter energiloven med tilhørende forskrifter, vært unntatt fra plikt til å betale anleggsbidrag. De eneste unntakene har vært for kundespesifikke anlegg. Etter NVEs endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet skal nettselskapene fastsette og avkreve anleggsbidrag for investeringer i regional- og transmisjonsnettet. Ettersom det er mange aktører som planlegger å fatte investeringsbeslutning i nær fremtid, er det av stor betydning å få klarlagt hvilke tiltak som vil bli omfattet av det nye regelverket.

NVEs endringsforslag vil tre i kraft fra 1. januar 2019. I høringsdokumentet til det nye regelverket ble det i § 16-12 angitt kriterier for å avgjøre hvilke saker som skulle håndteres etter gjeldende regelverk før 1. januar 2019 og hvilke saker som skulle håndteres etter det foreslåtte nye regelverket. For at en sak skulle behandles etter regelverket gjeldende før 1. januar 2019 måtte følgende kriterier være oppfylt:

  1. Kunden har bedt om tilknytning, økt kapasitet eller bedre kvalitet som utløser en nettinvestering.
  2. Kunde og nettselskap har fått innvilget nødvendige konsesjoner.
  3. Nettselskap og kunde har inngått bindende økonomiske avtaler med hverandre eller tredjepart.

For kraftprosjekter i overgangsfasen mellom planlegging og gjennomføring var det utfordrende å vurdere om overgangskriteriene var oppfylt. Tilbakemeldingene i høringsrunden var særlig knyttet til kriteriet om at det skulle være inngått «bindende økonomiske avtaler». Det var i tillegg flere aktører som reagerte på at fristen for å oppfylle kriteriene ble satt til 26. mars 2018 – dagen før høringsdokumentet ble publisert.

I den vedtatte forskriften er forslaget om en overgangsordning videreført, men kriteriene har blitt endret som følge av tilbakemeldinger i høringsrunden. NVE har gått bort fra det opprinnelige kravet om at kunder må ha inngått forpliktende økonomiske avtaler. I tillegg har NVE foreslått noe ulike kriterier for henholdsvis innmatings- og uttakskunder. NVE mener at endringene i overgangsbestemmelsen vil gjøre bestemmelsen tydeligere for de involverte aktører.

Overgangskriteriene i § 16-12

For innmatingskunder kan ikke nettselskapet kreve anleggsbidrag der

  • a) kunden har fått innvilget nødvendig konsesjon før 1. juli 2018, og
  • b) kunden er tilknyttet, gitt økt kapasitet eller bedre kvalitet før 1. juli 2022.

Kriteriet i bokstav a) innebærer at prosjekter som ikke ble meddelt konsesjon innen 1. juli 2018 vil omfattes av de nye reglene om anleggsbidrag. For prosjekter som ikke er underlagt plikt om å søke konsesjon er det imidlertid kun bokstav b) som må være oppfylt.

Uttakskunder er ikke underlagt samme plikt til å søke konsesjon som innmatingskunder. Kriteriene for uttakskunder er derfor at a) kunden har bedt nettselskapet om tilknytning, økt kapasitet eller bedre kvalitet før 1. juli 2018. For at bokstav a) skal anses oppfylt må kunden ha gitt en henvendelse til nettselskapet med informasjon om antatt effekt og lokalisering. Henvendelsen bør også være skriftlig.

Kriteriet i bokstav b) – som er felles for både innmatings- og uttakskunder –  fastsetter datoen for når kunder senest må være tilknyttet nettet, ha fått økt kapasitet eller bedre kvalitet for å være omfattet av overgangsbestemmelsen. Kunder som ikke oppfyller bokstav b) innen 1. juli 2022, må betale anleggsbidrag som dekker kundens andel av investeringene som utløses av kunden.

Innmatings- og uttakskunder kan ikke med sikkerhet vite om tilknytningen vil bli ferdigstilt før 1. juli 2022. For at den enkelte kunde skal kunne ta stilling til risikoen med å gjennomføre sitt prosjekt, er det stilt krav om at nettselskapet skal informere om hva som skal betales i anleggsbidrag hvis bokstav b) ikke er oppfylt. Dersom estimert anleggsbidrag ikke er forelagt kunden på forhånd, kan ikke nettselskapet kreve disse kostnadene dekket selv om det senere viser seg at tilknytningen ikke vil bli ferdigstilt før 1. juli 2022.

Unntak fra kriteriet i bokstav b)

Det nye regelverket inneholder en unntaksbestemmelse som skal sikre at lang saksbehandlingstid hos nettselskap eller energimyndighetene ikke skal få konsekvenser for kunden dersom dette er årsaken til at tilknytningen ikke blir ferdigstilt før 1. juli 2022. Unntaket gjelder for det første dersom nettselskapet ikke har oppfylt tilknytningsplikten etter energiloven § 3-4 om å planlegge og søke konsesjon uten ugrunnet opphold, forutsatt at kunden har brakt saken inn for NVE før 1. juli 2022. Unntaket gjelder også dersom NVEs og OEDs saksbehandling av nettselskapets konsesjon på nødvendige nettanlegg har tatt særlig lang tid. Unntaksbestemmelsen gjelder både for innmatings- og uttakskunder.

Tiltak

Endringene i regelverket om anleggsbidrag vil få store økonomiske og praktiske konsekvenser for nettselskap og kunder. Etter vår vurdering er det vedtatte regelverket langt mer forutsigbart enn det som ble foreslått i høringsdokumentet til endringene, men det er fortsatt betydelig tvil om hvordan regelverket vil bli praktisert. Vi anbefaler berørte aktører å iverksette en intern prosess for å klargjøre hvilke konsekvenser endringen kan få for deres virksomhet. For aktører involvert i prosjekter i overgangsfasen mellom planlegging og gjennomføring, blir det særlig viktig å vurdere om prosjektet oppfyller kriteriene for å behandles etter regelverket gjeldende før 1. januar 2019.

NVEs oppsummeringsrapport om forslag til endringer i regelverket om anleggsbidrag er i sin helhet tilgjengelig her.

Vi bistår gjerne med rådgivning om konsekvensene av endringene og ved vurdering av hvilke tiltak som skal iverksettes.