I forlengelsen av dette fremmet Olje- og energidepartementet ("OED") 3. november 2017 Prop 5 L (2017-2018), som foreslår nødvendige endringer i energiloven som følge av de EU-rettslige kravene til nasjonal regulering av kraftmarkedet etter tredje energimarkedspakke.

Forslagene fra departementet knytter seg hovedsakelig til følgende: 

  • Det oppstilles nye krav til en uavhengig reguleringsmyndighet. Departementet foreslår derfor at funksjonen som reguleringsmyndighet skilles ut i en egen enhet innad i Norges vassdrags- og energidirektorat ("NVE"), som skal opptre uavhengig av NVEs øvrige organisasjon. Enheten skal få navnet "Reguleringsmyndigheten for energi" ("RME"), ha en egen budsjettildeling og administrativt være underlagt OED.
  • Det oppstilles nye krav til en uavhengig klageinstans. Departementet foreslår derfor at berørte parter skal kunne klage på henholdsvis NVEs og RMEs vedtak til en ny uavhengig klagenemd for energireguleringssaker, "Energiklagenemda", som foreslås lokalisert i Bergen.
  • Det oppstilles nye krav til eiermessig skille for aktører som eier anlegg i transmisjonsnettet, og til sertifisering av operatør av transmisjonsnettet. Departementet foreslår nye bestemmelser i energilovens kapittel 4 for å gjennomføre disse kravene. I praksis vil de nye kravene bety at de nærmere 2 % av anleggene i transmisjonsnettet som i dag eies av regionale nettselskap, pliktes overført til Statnett SF innen en gitt tidsfrist. Departementet foreslår en ekspropriasjonshjemmel i § 4-9 for det tilfellet at partene ikke kommer til enighet når det gjelder vilkårene for slike overdragelser.
  • Bestemmelsen i energiloven § 10-6 må tilpasses for å kunne gjennomføre EUs forordninger i tredje energimarkedspakke, herunder forordningene om grensekryssende krafthandel og opprettelse av EU-byrå for samarbeid mellom de nasjonale energireguleringsmyndigheter, såkalte "ACER". I tillegg må det vurderes og legges frem forslag til endringer i forskriftene til energiloven som følge av implementeringen av tredje energimarkedspakke.
  • Det foreslås også endringer i bestemmelsene i energiloven §§ 3-3 og 3-4, for å klargjøre innholdet i henholdsvis leverings- og tilknytningsplikten ytterligere.

Forslagene vil bli behandlet i Stortinget i løpet av våren 2018.

Les mer om de ulike endringsforslagene i proposisjonen her