Oppsummeringen er ment som en kort oppdatering og ajourføring. Ta gjerne kontakt hvis du vil ha mer informasjon eller ønsker å diskutere noen av sakene nærmere.

Lovfesting av omgåelsesnormen

Det vises til eget nyhetsbrev om forslaget til lovfesting av omgåelsesnormen som ble fremmet 10. april 2019.

Les mer

Skattekonsekvenser av Brexit

Skatteetaten har laget en veileder for ulike scenarier ved Brexit.

Les mer

Underrettsavgjørelser om prising av immaterielle eiendeler

Borgarting lagmannsrett har den 19. mars 2019 avsagt to avgjørelser som gjelder prising av immaterielle eiendeler (skatteloven § 13-1). Sakene gjaldt konserninterne overføringer av immaterielle eiendeler for hhv. Normet Norway AS og Allnex Norway AS. Staten v/Skatteetaten fikk fullt medhold i begge saker. Ankefristen til Høyesterett har ikke utløpt for disse sakene.

Les mer

Les mer

Fusjon av selskaper med deltakerfastsetting

Skattedirektoratet har tidligere uttalt i BFU 11/17 at ved fusjon av selskaper med deltakerfastsetting (ANS, KS, IS) må det utstedes vederlagsandeler til deltagerne i det overdragende selskapet. Direktoratet har nå kommet på bedre tanker, og uttaler i prinsipputtalelse av 1. mars 2019 at dette likevel vil være unødvendig. Der eiersammensetningen er identisk i de fusjonerende selskapene, vil det heller ikke være behov for å beregne et bytteforhold (det blir tilsvarende som en "forenklet søsterfusjon" etter aksjeloven § 13-24 for aksjeselskaper). Bytteforhold må imidlertid beregnes der eiersammensetningen er ulik, som gir grunnlag for endret eierbrøk i overtakende selskap.

Les mer