Oppsummeringen er ment som en kort oppdatering og ajourføring. Ta gjerne kontakt hvis du vil ha mer informasjon eller ønsker å diskutere noen av sakene nærmere.

Generelt har januar måned vært preget av lite kildetilfang, som normalt på denne tiden av året. For ordens skyld nevnes det at en rekke nye skatteregler og -satser trådte i kraft 1. januar 2019; de gjennomgås ikke nærmere her.

Høyesteretts avgjørelse i Yara-saken (konsernbidrag)

Saken er den andre høyesterettsavgjørelsen om skatt for Yara på kort tid, etter saken om skatteplikt på termineringsgebyr som Yara tapte i desember 2018. Dommen som ble avsagt 28. januar 2019 gjaldt spørsmålet om Yara hadde fradragsrett etter norske skatteregler for et konsernbidrag ytt til et datterselskap i Litauen. Høyesterett besvarte dette benektende.

Les eget nyhetsbrev om Yara-dommen her.

Underrettsdommer

Det er avsagt enkelte underrettsdommer så lang i år. Borgarting lagmannsrett har avsagt en dom som nekter fradragsføring – både direkte utgiftsføring og aktivering/avskrivninger – for et anleggsbidrag som skattyter hadde ytt til nettselskap. Videre har Gulating lagmannsrett avsagt en dom som gjelder "justeringsvederlag" ved salg av kraftverk som skulle betales frem til overtakelse av aksjene. Her fant retten at justeringsvederlaget ikke utgjorde en rente som gav grunnlag for skattemessig fradrag etter sktl. § 6-40.

Les mer her (lenke til rettsdata.no).
Les mer om dommen her