Thommessen bisto klienten i en sak om gyldigheten av forlengelsen av Intervets patent på en vaksine mot Pancreas Disease (PD) hos oppdrettslaks.

Oslo tingrett opprettholdt Intervets patentforlengelse i en dom der Intervet har fått medhold på alle punkter. Hvis dommen blir stående innebærer den at Intervets enerett til å omsette vaksiner mot PD i Norge forlenges fra oktober 2015 til mai 2020. Saken har dermed stor betydning for Intervet.

Det har pågått ulike tvister knyttet til Intervets patent mellom partene siden 2008, hvor Pharmaq både har krevet tvangslisens, angrepet patentets gyldighet og nå altså bestridt gyldigheten av patentforlengelsen. Intervet har så langt fått medhold i alle tvistene Pharmaq har reist i tilknytning til patentet . Thommessen har bistått Intervet hele veien.

Intervet er eid av MSD Animal Health, som er en del av Merck-konsernet.