Med endringene i arbeidsmiljøloven som trådte i kraft i juli i år kom det også nye regler om aldersgrenser i arbeidslivet, herunder bedriftsinterne aldersgrenser. Alminnelig pensjonsalder etter arbeidsmiljøloven er nå 72 år, og det kan ikke fastsettes bedriftsinterne aldersgrenser som er lavere enn 70 år. Det betyr at aldersgrenser på 67 år som det i dag opereres med i mange selskaper ikke lenger er tillatt. For bedrifter som praktiserer slike ordninger, er det innvilget en overgangsperiode på ett år for å tilpasse til det nye regleverket. Fra juli 2016 vil imidlertid alle bedriftsinterne aldersgrenser som er lavere enn 70 år være ugyldige. Utgangspunktet er da at lovens aldersgrense på 72 år gjelder, med mindre bedriften fastsetter en aldersgrense som er lavere. Det er anledning til å fastsette interne aldersgrenser ned til 70 år, men det er gitt visse vilkår for at en slik aldersgrense skal være gyldig etablert. Bedrifter som ønsker å gå videre med en lavere aldersgrense enn lovens hovedregel på 72 år når overgangsperioden for 67-års grensene løper ut i juli 2016, må sørge for at slike etableres samsvar med de reglene som nå gjelder for dette.

Bestemmelser om aldersgrense i tariffavtale kan opprettholdes inntil tariffavtalen utløper, i samsvar med arbeidstvistloven § 5. De nye reglene om aldersgrenser gjør imidlertid ingen øvrige unntak for bedrifter som er bundet av tariff, slik at det nå heller ikke i tariffavtaler kan fastsettes aldersgrenser som er lavere enn 70 år.