Etter skattelovens regler får et norsk selskap ikke fradrag for konsernbidrag som gis til et utenlandsk konsernselskap. Dersom det utenlandske konsernselskapet er hjemmehørende innenfor EØS, kan Norge likevel være forpliktet til å gi fradrag etter EØS-avtalen.

I en nylig avsagt Høyesterettsdom (Yara) har Høyesterett lagt dette til grunn. Men i praksis er muligheten for å få fradrag kun av teoretisk art. Et avgjørende vilkår for at Norge skal være forpliktet til å gi det norske selskapet fradrag, er nemlig at det utenlandske konsernselskapet har lidt et "endelig tap". Høyesterett har gjort det klart at et "endelig tap" først kan foreligge når alle andre muligheter for å utnytte underskuddet er utnyttet. Kravet om at alle andre muligheter må være utnyttet, tolkes svært strengt og vil ikke være oppfylt dersom det utenlandske konsernselskapet kunne blitt solgt til tredjemann som deretter kunne benyttet underskuddet.

I praksis innebærer Høyesterettsdommen dermed at det bare helt unntaksvis vil være mulig å oppnå fradrag i Norge for konsernbidrag til et selskapet hjemmehørende i utlandet.

Les dommen her.