I en nylig avsagt dom kommer Høyesterett at fortrinnsretten deltidsansatte har etter arbeidsmiljøloven ikke gir rett til å tre inn i deler av en utlyst stilling. Dommen gjaldt en deltidsansatt sykepleier som hadde fått avslag fra kommunen på sitt krav om å få tre inn i 25 % av en utlyst stilling for å komme opp i 100 %. Sykepleieren klaget saken inn for Tvisteløsningsnemnda, som gav arbeidstaker medhold i at fortinnsretten hennes var krenket. I den senere erstatningssaken mot kommunen kom Høyesterett til motsatt resultat og frifant kommunen.

Høyesterett legger til grunn at fortrinnsretten deltidsansatte har etter arbeidsmiljøloven ikke innebærer en rett til å kreve delvis inntreden i en utlyst stilling.

Høyesterett legger til grunn at fortrinnsretten deltidsansatte har etter arbeidsmiljøloven ikke innebærer en rett til å kreve delvis inntreden i en utlyst stilling. Det kan ikke gjøres unntak for tilfeller der delvis inntreden er nødvendig for å unngå  at stillingsprosenten blir over 100 %. Fortrinnsretten gjelder den stillingen som er utlyst – og arbeidstaker kan ikke kreve at arbeidsgiver deler opp stillinger for å imøtekomme et ønske om høyere stillingsprosent.

Høyesteretts forståelse av arbeidsmiljøloven § 14-3 i denne saken er motsatt av det som til nå har vært Tvisteløsningsnemndas praksis i slike saker. Høyesterett mener Tvisteløsningsnemndas forståelse av arbeidsmiljølovens § 14-3 er feil, og dette vil være av interesse for den videre praksisen i Tvisteløsnignsnemnda.

Høyesteretts forståelse av arbeidsmiljøloven § 14-3 i denne saken er motsatt av det som til nå har vært Tvisteløsningsnemndas praksis i slike saker.

Dommen inneholder også uttalelser om rettskraftvirkning av Tvisteløsningsnemndas avgjørelser; Kommunen som arbeidsgiver brakte ikke saken inn for domstolene innen åtteukersfristen, men Høyesterett kommer til at nemndas vedtak ikke har positiv rettskraftsvirkning slik at kommunen fortsatt kunne gjøre gjeldende ovenfor domstolene at nemndas vedtak var feil.

Hele dommen kan leses her.