Forvaltningslovutvalget la 14. mars frem sitt forslag. Mest omtalt er tilretteleggingen for helautomatiserte forvaltningsavgjørelser og forslaget om å fjerne retten til å få sakskostnadene dekket dersom en klage fører frem. Vi vil her rette oppmerksomheten mot avtaler mellom offentlige organer og private parter og spørsmålet om statlig overprøving av kommunalt forvaltningsskjønn.

Vertskommuneavtaler

Avtaler som utgjør offentlig myndighetsutøvelse, er underlagt forvaltningslovens saksbehandlingsregler. Utvalget drøfter om også rent privatrettslige avtaler bør omfattes, og lander på at kun reglene om taushetsplikt og inhabilitet bør gjelde.

Utvalget behandler imidlertid ikke avtaler mellom utbyggere og vertskommuner i forbindelse med utbygging av kraftproduksjon og infrastruktur. Slike avtaler skal sikre at kommunene som avgir arealer i rimelig grad kan kompenseres for ulemper gjennom avbøtende tiltak. Avtalene utgjør ikke enkeltvedtak, fordi de ikke er bestemmende for den private partens rettigheter og plikter. Avtalene er imidlertid heller ikke rent privatrettslige, da de ikke utelukkende baserer seg på kommunens privatautonomi. Utvalget drøfter derfor ikke hvilke regler som bør gjelde, og gir etter vår oppfatning ingen videre veiledning i de rettslige rammene for inngåelse av slike avtaler.

Thommessen har for Energi Norge utarbeidet veiledere for vertskommuneavtaler, både for vind- og vannkraftprosjekter. Noen av våre anbefalinger er å anvende grunnleggende forvaltningsrettslige saksbehandlingsregler og at alle tiltak i avtalene bør har saklig sammenheng med kraftutbyggingen. Vi understreker også at utbygger ikke har plikt til å inngå en slik avtale med vertskommunen. Så lenge en ny forvaltningslov ikke avklarer disse spørsmålene, vil veilederen fortsatt utgjøre et godt grunnlag for å vurdere avtaler med vertskommuner.

Overprøving av skjønnsutøvelse i klagesaker

Det har også vært stor uenighet innad i utvalget når det gjelder statlige forvaltningsorganers myndighet til å overprøve det kommunale forvaltningsskjønnet i enkeltvedtak. Her har noen av utvalgsmedlemmene helt motstridende oppfatninger, noe som gjenspeiler et til tider høyt konfliktnivå på dette området.

Ved utbygging av kraftproduksjon og kraftnett er Norges vassdrags- og energidirektorat konsesjonsmyndighet med Olje- og energidepartementet som klageinstans. Kommunen er en sentral høringsinstans, men fatter ikke selv konsesjonsvedtak. Uansett hvilket forslag Stortinget lander på, vil det derfor ikke få direkte betydning for fornybarprosjektene.

Her kan du lese forslaget fra utvalget og veilederne for vindkraft og vannkraft.