EU har i de senere årene vedtatt omfattende endringer i reguleringen av verdipapirmarkedet. Lovprosessen for å gjennomføre endringene i norsk rett er i full gang, og Verdipapirlovutvalget avga 1. februar forslag til endringer i reglene om periodisk rapportering og flaggeplikt. Utvalget foreslår blant annet å oppheve det lovbestemte kravet om kvartalsrapportering for børsnoterte selskaper. I dette nyhetsbrevet nevnes de viktigste endringsforslagene.

Les hele nyhetsbrevet her.