Skatteloven har regler om hvordan aksjer i ikke-børsnoterte selskaper skal verdsettes for formuesskatteformål:

  • Etter hovedregelen skal aksjer i ikke-børsnoterte selskaper verdsettes til 75 % av aksjenes andel av selskapets skattemessige formuesverdi 1. januar i inntektsåret. I praksis innebærer dette at verdien bygger på selskapets underliggende verdier.
  • Det er imidlertid et unntak for verdsettelse av aksjer i aksjeselskaper som er stiftet i løpet av inntektsåret. Slike aksjer skal verdsettes til 75 % av aksjenes pålydende og overkurs.
  • Dersom det skjer kapitalforhøyelser eller –nedsettelser i løpet av inntektsåret, skal verdsettelsestidspunktet for aksjer flyttes fra 1. januar i inntektsåret til 1. januar i året etter inntektsåret (dvs. 1. januar det året skattemeldingen fylles ut).

 

Verdsettelsesregelen  for aksjer i nystiftede selskaper har medført en betydelig reduksjon i formuesverdien på aksjer ved reorganiseringer og generasjonsskifter. Finansdepartementet mener i høringsnotatet at regelverket har åpnet for uønskede tilpasninger, og vil nå fjerne denne ene tilpasningsmuligheten på formuesskatteområdet. Finansdepartementets forslag er at aksjer i nystiftede aksjeselskaper skal verdsettes til 75 % av aksjenes andel av selskapets skattemessige formuesverdi 1. januar i året etter inntektsåret (dvs. pr 1. januar det året skattemeldingen fylles ut).

Endringen forslås gjennomført med virkning allerede for inntektsåret 2019. Her kan du lese hele høringsnotatet.