Muligheten for å forlenge et supplerende beskyttelses-sertifikat ("SPC") med seks måneder, såkalt paediatric extension, ble gjennomført i EU i 2007 ved forordning 1901/2006.

Av mange årsaker har innlemmingen av forordningene 1901/2006 og 469/2009 i EØS-avtalen blitt sterkt forsinket. I dag er det derfor ikke mulig å oppnå "paediatric extension" av SPC-er i Norge og de andre EØS/EFTA-statene (Island og Liechtenstein). Dette vil nå bli endret innen kort tid. Den 5. mai 2017 besluttet EØS-komiteen blant annet å innlemme forordningene 1901/2006, 1902/2006 and 469/2009 i EØS-avtalen. Samme dag fremmet regjeringen en proposisjon til Stortinget med blant annet forslag til endringer i patentloven for å gjennomføre muligheten til paediatric extension av SPC-er i Norge. Avhengig av om Stortinget får behandlet saken før det tar sommerferie, er det forventet at endringene, og dermed muligheten til å oppnå "paediatric extension" av SPC-er, vil tre i kraft i Norge enten 1. september 2017 eller 1. januar 2018.

Siden reglene om "paediatric extension" vil tre i kraft på et mye senere tidspunkt i Norge og de andre EØS/EFTA-statene enn de gjorde i EU, har EØS-komiteen fastsatt overgangsregler for SPC-er som har utløpt eller er i ferd med å utløpe nært i tid til ikrafttredelsen.

For å ivareta sine rettigheter er det av avgjørende betydning at innehavere av SPC-er gjør seg kjent med innholdet i disse overgangsreglene.

Overgangsreglene gjør det mulig å søke om "paediatric extension" selv om den vanlige tidsfristen for å søke om slik forlengelse har utløpt. Overgangsreglene åpner også for at det kan søkes om forlengelse for SPC-er som har utløpt mindre enn seks måneder før reglene om "paediatric extension" trer i kraft. For å ivareta sine rettigheter er det av avgjørende betydning at innehavere av SPC-er gjør seg kjent med innholdet i disse overgangsreglene.

Når endringene har trådt i kraft, vil det også bli mulig å oppnå såkalte negative SPC-er i Norge. Det vil si en SPC der vernetiden i utgangspunktet er negativ. Slike SPC-er kan meddeles hvis SPC-et – når det tas hensyn til en "paediatric extension" (seks måneder) – vil gi en vernetid som går ut over patentets vernetid.

Ta gjerne kontakt med oss hvis dere har spørsmål til eller ønsker bistand i forbindelse med dette.