Saken gjelder krav om erstatning fra Nordic Power Torsnes AS mot Statnett SF for tap av produksjon ved Torsnes kraftverk som følge av manglende kapasitet for nettilknytningen. Konsesjonssøknaden for bygging av Torsnes kraftverk ble innvilget av NVE 18. desember 2007. Kraftverket ble ferdigstilt i september 2013, men produksjon ble begrenset frem til juni 2015 grunnet manglende kapasitet ved Statnett SFs transformatorstasjon i Eidesfossen.

Nordic Power Torsnes AS tok ut stevning i saken 3. oktober 2016. Nordic Power Torsnes AS anførte at Statnett SF er ansvarlig for tapt produksjon som følge av brudd på avtalen inngått mellom partene om å sikre tilstrekkelig nettkapasitet. Det ble videre anført at Statnett er ansvarlige som følge av brudd på tilknytningsplikten etter energiloven og uaktsomhet.

Oslo tingrett avsa 15. desember 2017 dom for at Statnett SF er erstatningsansvarlig for brudd på forpliktelser til å sikre nødvendig nettkapasitet for Torsnes kraftverk. Fordi retten kom til at Statnett SF hadde et ansvar basert på avtale, tok ikke retten stilling til Nordic Power Torsnes AS' anførsler om ansvar som følge av brudd på tilknytningsplikten eller uaktsomhet.

Thommessens partner Jens Naas-Bibow og advokatfullmektig Morten Coward Lindstad har representert Nordic Power Torsnes AS i denne saken.

Les hele dommen her